LL Satu Pokkisen anestesiologian ja tehohoidon alaan kuuluva väitöskirja

Pain After Hysterectomy: Some anaesthesiological and surgical aspects (Anestesiologisia ja leikkausteknisiä näkökohtia kohdunpoistoleikkauksen jälkeiseen kipuun)

tarkastetaan 18.3.2016 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Katri Hamunen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arvi Yli-Hankala.

Kipu kohdunpoistoleikkauksen jälkeen

Pitkittynyt lantion alueen kipu on yleistä kohdunpoistoleikkauksen jälkeen. Tässä väitöstyössä 26 % potilaista ilmoitti kokevansa kipua vielä kuusi kuukautta tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen. Tupakointi osoittautui vahvimmaksi ennustekijäksi kivun pitkittymiselle. Vaikka suurimmalla osalla potilaista kipu oli lievää, kivun pitkittyminen heikensi elämänlaatua. Akuutin leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuus vaihteli huomattavasti potilaiden kesken. Nukutusaineen valinnalla ei ollut vaikutusta välittömään leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen, mutta kipu oli vähäisempää tähystystoimenpiteen jälkeen kuin emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen.

Huolimatta kivun hoidon ja leikkaustekniikoiden kehittymisestä leikkauksen jälkeisestä kivusta kärsii edelleen merkittävä osa leikkauspotilaista. Opioidit ovat yleisessä käytössä leikkauksen jälkeiseen kivun hoitoon, mutta niillä on useita ei-toivottuja, käyttöä rajoittavia sivuvaikutuksia. Huonosti hoidettu akuutti kipu aiheuttaa turhaa kärsimystä, pitkittää paranemista ja voi olla syynä kivun pitkittymiselle.

Leikkauksen jälkeisen kivun syyt ovat moninaiset. Potilaan kokeman kivun voimakkuuteen vaikuttavat kudosvaurion lisäksi perimä ja psykososiaaliset tekijät. On myös esitetty, että nukutusaineisiin liittyvillä tekijöillä saattaisi olla merkitystä leikkauksen jälkeisen kivun voimakkuuteen. Leikkauksen jälkeen kipu pitkittyy merkittävälle osalle potilaista. Aiempien tutkimusten mukaan jopa 60 % potilaista kärsii pitkittyneestä kivusta mm. raajan amputaation tai rintaonteloon kohdistuvan leikkauksen jälkeen. Kohdunpoistoleikkauksen jälkeisen pitkittyneen kivun esiintyvyydeksi on eri tutkimuksissa saatu 5 – 32 %. Suomessa tehdään vuosittain noin 6700 hyvänlaatuisista syistä johtuvaa kohdunpoistoleikkausta. Kohdunpoiston leikkaustekniikat ovat muuttuneet viime vuosina. Avoimet kohdunpoistoleikkaukset ovat vähentyneet merkittävästi ja tähystysleikkaukset lisääntyneet. Pitkittyneen kivun esiintyvyydestä tähystysleikkauksella tehtävän kohdunpoiston jälkeen on ollut aiemmin vähän tietoa.

Väitöstyön aineisto koostuu 242 potilaasta, joille tehtiin kohdunpoisto joko tähystystoimenpiteenä tai emättimen kautta hyvänlaatuisista syistä. Potilaat nukutettiin joko kaasulla tai suonensisäisellä nukutusaineella. Seuranta-aika välittömän leikkauksen jälkeisen kivun osalta oli 20 tuntia. Potilaille lähetettiin kirjekysely kuusi kuukautta kohdunpoiston jälkeen. Kuudelletoista potilaalle tehtiin lisäksi kliininen tutkimus, kun aikaa leikkauksesta oli kulunut 10 - 44 kuukautta.

Tämä tutkimus osoitti, että pitkittynyt leikkauksen jälkeinen kipu on yleistä myös tähystysleikkauksella tai emättimen kautta tehtävän kohdunpoiston jälkeen. Iso osa tästä kivusta on hermoperäistä. Ehkäistäksemme kivun pitkittymistä, tulee meidän pyrkiä löytämään ennalta ne potilaat, joilla riski kivun pitkittymiseen on suurentunut.  Kova akuutti kipu on yksi tunnetuista riskitekijöistä kivun pitkittymiselle. Koska yksilöllinen vaihtelu kivun voimakkuudessa on huomattavaa, tulee akuutti kipu hoitaa yksilöllisesti eri kivun hoidon keinoja yhdistellen.  Jos kipu pitkittyy, tulee se hoitaa kivun luonteen mukaisesti.

                                               ******

Satu Pokkinen on syntynyt Hämeenlinnassa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii apulaisylilääkärinä.

Pokkisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2139, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0037-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1637, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0038-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja:
Satu Pokkinen, satu.pokkinen@pshp.fi