HM Jenni Kuopan ympäristöpolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Kävelyn lupaukset kaupungissa. Kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta (The Potential of Walking in the City: Three Case Studies on Everyday Experiences of Walking and Urban Planning in Finnish Cities)

tarkastetaan 18.3.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Sirpa Tani (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori emeritus Yrjö Haila.

Kävelyn lupaukset kaupungissa

Kolme tapausta kävelijöiden arjesta ja kokemuksista sekä kaupunkisuunnittelusta


HM Jenni Kuopan tutkimus käsittelee kaupungissa kävelemistä, siihen liittyviä moninaisia arjen kokemuksia ja käytäntöjä sekä niiden suhdetta kaupunkiympäristöön. Taustalla on kysymys siitä, miten kaupunkisuunnittelussa voitaisiin laajemmin hyödyntää kävelemisen mahdollisuuksia kestävämpiä kaupunkielämän tulevaisuuksia etsittäessä.

Tutkimuksen ensisijaisena aineistona ovat asukkaiden kävelyhaastattelut. Kuoppa kartoittaa kaupungissa kävelemisen ilmiökenttää monipuolisesti kolmen tapauksen kautta. Hän ei keskity kaupunkien keskusta-alueisiin ja perinteisesti ihanteelliseksi kävely-ympäristöksi ajateltuihin kaupunkitiloihin, vaan tapaukset edustavat pikemminkin tyypillisiä suomalaisia kaupunkitiloja ja elinympäristöjä: lähiöitä, kauppakeskuksia, pikkukaupunkien asuinalueita. Tutkimus osoittaa, että myös näissä ympäristöissä on kävelyn potentiaaleja, jotka tulee tunnistaa suunnittelussa.

Tutkimus nostaa esiin muun muassa kävelijöiden moninaiset ympäristösuhteet ja tavat kiinnittyä kaupungin kudokseen. Kävelijät esimerkiksi seuraavat kaupunkiin kytkeytyvän luonnonympäristön prosesseja sekä hyödyntävät kävelyillä avautuvia mahdollisuuksia niin sosiaalisiin kohtaamisiin kuin omaan yksityiseen tilaan vetäytymiseen. Nämä vuorovaikutussuhteet eivät pelkisty fyysistä ympäristöä kuvaaviksi määrällisiksi mittareiksi, joiden avulla kaupunkien käveltävyyttä on paljolti tutkittu ja suunniteltu. Silti niillä on hyvin konkreettisia vaikutuksia kaupunkiin, ihmisten arkeen ja paikkasuhteisiin. Tutkimus osoittaa, ettei tärkeää ole vain se, kuinka paljon kävellään, vaan myös se, mitä kävellessä koetaan, ja mitä tapahtuu.

Autoilun ehdoilla suunnitellun kaupunkitilan tuottamat hankaluudet kävelijöille tulivat tutkimuksessa esiin. Kävelijät kuitenkin ottavat ympäristönsä haltuun monipuolisin, kaupunkisuunnittelulle ennakoimattominkin tavoin. He kehittävät liikkumista helpottavia rutiineja ja oppivat löytämään hyviä kokemuksia ja kiinnittymispisteitä monenlaisista ympäristöistä. Kaupunkisuunnittelun asettamat ehdot ja rajat liikkumiselle ovat joustavia ja sidoksissa arjen kokonaisuuteen.

Suunnittelussa ja hallinnassa olisi pyrittävä luomaan mahdollisimman monipuolisia, paikallisiin olosuhteisiin sovittuvia malleja kestävien kulkutapojen liittämiseksi arkirutiinien – asioinnin, vapaa-ajan, työn ja merkityksellisten sosiaalisten suhteiden kokonaisuuteen. Pelkät jalankulkuväylät tai yksi kävelykaupungin ideaalimalli eivät riitä, jos kävelemisen hyödyt halutaan ulottaa erilaisten ihmisten arkeen moninaisissa ympäristöissä.

Kävelyn kokemukset ovat rikasta, jatkuvaa ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Tämä vuorovaikutus ja kävelijät ovat kaupungin voimavara, ei käveltävä fyysinen ympäristö sinänsä. Kaupunkisuunnittelun tulisi sekä ohjata kehitystä käveltävämpiin kaupunkiympäristöihin että jättää tilaa kävelemisen arjesta versovien uusien ja ennakoimattomien potentiaalien kasvulle kaupungissa.

Kävelyyn soveltuva, käveltävä, kaupunkiympäristö on viime vuosina noussut tärkeäksi suunnittelutavoitteeksi. Se kokoaa yhteen monia kaupunkien tulevaisuudelle asetettuja tavoitteita ja toiveita: käveleminen ja sen edistäminen luovat kaupungeista kestävämpiä, viihtyisämpiä ja terveellisempiä paikkoja elää. Kävelemisen käytännöllisiä kokemuksia kuitenkin on toistaiseksi tutkittu vain vähän suomalaisessa kaupunkikontekstissa. Kuopan tutkimus täydentää keskustelua tarjoamalla kävelemisestä vahvasti paikallisiin ympäristöihin ja kävelijöiden arkeen kiinnittyvää tietoa.

                                               ******

Jenni Kuoppa on syntynyt Köyliössä ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Kuopan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2147, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0062-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1646, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0063-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Jenni Kuoppa, Puh. 050 318 7781, jenni.kuoppa@uta.fi