YTM Juha Käpylän kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja

Neopragmatismi ja kansainvälinen politiikka: Tutkielma Richard Rortyn pragmatismista ja sen vaikutuksista tieteenalan metateoriaan ja etiikkaan (Neopragmatism and international relations: The consequences of Richard Rorty’s pragmatism for IR metatheory and ethics)

tarkastetaan 1.4.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Milja Kurki (Aberystwythin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Tuomas Forsberg.

Richard Rortyn neopragmatismin seuraukset kansainvälisen politiikan tutkimukselle ja käytännölle


Kokoomaväitöskirja tarkastelee Richard Rortyn neopragmatismia ja sen seurauksia kansainvälisen politiikan tutkimukselle ja käytännölle. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta ja tieteellisessä aikakausilehdessä julkaistusta artikkelista sekä itsenäisestä johdanto-osasta, jossa avataan tutkimuksen neopragmatistinen teoreettinen viitekehys ja esitetään artikkelien keskeiset väitteet ja johtopäätökset.
 
Väitöskirjassa tarkastellaan neopragmatismin seurauksia kansainväliselle politiikalle kahden eri tematiikan osalta.
 
Ensimmäisenä tarkastelun kohteena on neopragmatismin tietoon, totuuteen ja tieteeseen liittyvien näkemysten vaikutukset kansainvälisen politiikan metateoriaan. Analyysi keskittyy tällöin toisaalta yleiseen kysymykseen tieteenalan itsekuvasta neopragmatismin valossa, ja toisaalta erityisempään kysymykseen nousevasta kriittisen realismin haasteesta kansainvälisen politiikan metateoreettisena lähtökohtana.
 
Toiseksi väitöskirja tarkastelee neopragmatismin ihmiskäsitykseen, moraaliin ja kanssaihmisiin kohdistuvaan sensitiivisyyteen liittyvien ajatusten eettis-poliittisia seurauksia kansainväliselle etiikalle. Huomion kohteena on aluksi Rortyn neopragmatistinen näkemys ihmisoikeuksista ja erityisesti siihen liittyvä myötätunnon ja samalla moraalin manipulaatio. Väitöskirja käsittelee myös kriittisemmin myötätunnon politiikkaa ja sen ongelmia osana arkipäivän kokemustamme kaukaisesta kärsimyksestä.

Näitä teemoja käsitellään tarkemmin väitöskirjan neljässä artikkelissa. Artikkelien analyysiin pohjautuen väitöskirjassa esitetään, että Rortyn neopragmatismi on metateoreettisesti suotava mutta eettis-poliittisesti ristiriitainen viitekehys kansainvälisen politiikan tutkimukselle.

Rortyn neopragmatismi mahdollistaa tieteenalalle suotuisan pragmatistisen itsekuvan ”käytännöllisten ratkaisujen joukkona”, tarjoaa työkaluja suotavalle pluralistiselle metateoreettiselle asenteelle, sekä toimii selkeänä vaihtoehtona ongelmalliselle totuudenkaltaisuuteen pyrkivälle ja vahvaa ontologista käännettä edistävälle kriittisen realismin metateorialle.

Rortyn neopragmatismi on kuitenkin ristiriitaisempi mitä tulee kansainväliseen etiikkaan. Vaikka neopragmatistiset näkemykset myötätunnon roolista ja sosiaalisesta rakentumisesta ovat tärkeitä kansainvälisen moraalisen tietoisuuden näkökulmasta, neopragmatismi ei välttämättä tarjoa tarpeeksi kriittisiä työkaluja ja kriittistä asennetta tarkastella myötätunnon ja moraalin kultivointiin liittyviä konkreettisia pimeitä puolia, ongelmia ja jopa julmia vaikutuksia. Väitöskirjassa peräänkuulutetaankin lopuksi poliittisesti kriittisempää neopragmatistista asennetta.

                                               ******

Juha Käpylä on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa.

Käpylän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2151, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0074-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1650, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0075-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Juha Käpylä, juha.kapyla@fiia.fi