YTM, HM Timo Räikkösen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ (Work as if Nature Mattered? Resilience Thinking and Sustainable Work)

tarkastetaan 20.5.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on emeritaprofessori Marja Järvelä (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Jouko Nätti.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Työtä luonnon ehdoilla? Resilienssiajattelu ja kestävä työ


YTM, HM Timo Räikkösen tutkimuksen lähtökohtana on tilanne, jossa ihmiskunta koettelee omalla toimeliaisuudellaan luonnon kantokyvyn rajoja ja vaarantaa maapallon elinkelpoisuuden. Mitä pidempään jatkamme luonnonvarojen ylikulutusta ja kuormitamme kohtuuttomasti ympäristöä, sitä voimallisemmin ympäristökriisin seuraukset heijastuvat yhteiskuntien toimintaan. Ympäristöongelmien kärjistyminen haastaa ihmisten ja yhteiskuntien resilienssin eli kyvyn sopeutua ja uusiutua muutostilanteissa. Resilienssin vahvistaminen onkin noussut yhdeksi kestävän kehityksen keskeiseksi tavoitteeksi.

Suomen kaltaiset kehittyneet teollisuusmaat ovat luonnon kantokyvyn heikkenemisen sijaan huolissaan talouden tilasta ja työttömyyden kasvusta. Näitä yhteiskuntia voidaan luonnehtia ”työyhteiskunniksi”, sillä niiden keskeiset rakenteet, käytänteet ja arvostukset suuntautuvat lähinnä korkean työllisyyden ja talouskasvun varmistamiseen. Työyhteiskunnissa työ – erityisesti palkkatyö – on merkittävä arjen ja yhteiskunnallisen osallistuminen osa-alue. Tästä syystä on välttämätöntä, että myös työelämän eri toimijat saadaan mukaan edistämään ekologista kestävyyttä.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa ja ymmärrystä ekologisesti kestävästä työstä ja siihen liittyvistä kehittämistarpeista. Räikkösen tutkimuksessa ekologisesti kestävässä työssä on kyse työstä aiheutuvan ympäristökuormituksen sopeuttamisesta luonnon kantokyvyn rajoihin, mutta myös varautumisesta ympäristömuutosten ekologisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.

Tutkimuksessa tarkastellaan resilienssiajattelun viitekehyksestä ekologisesti kestävän työn nykytilaa, tavoiteltavaa tulevaisuuden tilaa sekä tarvittavia toimenpiteitä näiden tilojen lähentämiseksi. Tutkimuksen aineistona käytetään kahdenkymmenen työpolitiikan avaintoimijan haastatteluja sekä kirjallista lähdemateriaalia.

Resilienssiajattelun mukaisessa työelämässä on Räikkösen tutkimuksen mukaan kyse aktiivisesta sopeutumisesta ja uusiutumisesta kasvavan epävakauden ja ennakoimattomuuden oloissa. Se edellyttää muun muassa nykyistä kriittisempää otetta vallitsevien työn tekemisen tapojen ympäristövaikutusten käsittelyyn, työn monimuotoistamista eli esimerkiksi palkkatyöriippuvuuden vähentämistä ja monipuolisten arkielämän taitojen kehittämistä sekä uusien ekologisesti kestävien elämisen ja työn tekemisen muotojen kokeilemista, konkretisointia ja käytäntöön viemistä.

                                               ******

Timo Räikkönen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden sekä hallintotieteiden maisterin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Räikkösen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2162, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0105-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1661, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0106-4, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Timo Räikkönen, Puh. 050-583 3988