TtM Riitta Salusen yleislääketieteen (terveydenhuoltotutkimus) alaan kuuluva väitöskirja

Ketjulähettitoiminta osaamisen ja yhteistyön kehittämisen välineenä (The Chain Messenger system as a tool for developing competence and cooperation)

tarkastetaan 13.5.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Juha Kinnunen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Kari Mattila.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Ketjulähettitoiminta osaamisen ja yhteistyön kehittämisen välineenä


Ketjulähettitoiminta on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välinen yhteistyö- ja täydennyskoulutusmuoto. Toiminta käynnistettiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2006-2007 hankkeessa, jossa oli mukana sairaanhoitopiirin lisäksi yhdeksän terveyskeskusta. Toiminnan tarkoituksena on lisätä ammatillista osaamista, sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten työntekijöiden välisiä verkostoja sekä yhteistyötä.

Ketjulähettijakso on perusterveydenhuollon työntekijöiden viikon mittainen työskentelyjakso erikoissairaanhoidossa valitsemassaan yksikössä. Ketjulähettijakson sisällöt suunnitellaan etukäteen ketjulähetin omien oppimistavoitteiden pohjalta. Jaksolla tutustutaan yksikön toimintaan, päivitetään omia tietoja ja taitoja sekä keskustellaan yhteistyökysymyksistä erikoissairaanhoidon työntekijöiden kanssa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida ketjulähettitoiminnan toteutettavuutta ja vaikutuksia sekä välittömästi ketjulähettijakson jälkeen että pidemmän aikavälin seurannassa.

Ketjulähettitoiminnan käynnistyessä kartoitettiin kyselylomakkeella erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työntekijöiden henkilökohtaisia yhteistyökumppaneita ja niiden tarvetta. Ketjulähetit täyttivät ennen ketjulähettijakson alkua ja välittömästi jakson jälkeen kyselylomakkeet, joilla arvioitiin ketjulähettijakson onnistumista ja jaksolla opittuja asioita. Erikoissairaanhoidon yksiköihin nimetyt yhteyshenkilöt täyttivät vastaavat kyselyt ketjulähettihankkeen käynnistyessä vuonna 2006 sekä hankevaiheen päättyessä syksyllä 2007. Lisäksi vuonna 2012 tehtiin seurantakysely ketjulähettijaksolla käyneille sekä terveyskeskusten johdolle ja koulutusvastaaville.

Alle puolella terveyskeskusten työntekijöistä oli henkilökohtainen yhteistyökumppani erikoissairaanhoidossa ja erikoissairaanhoidon työntekijöillä terveyskeskuksissa. Terveyskeskusten työntekijöistä oli useammalla yhteistyökumppanin tarvetta erikoissairaanhoidosta kuin erikoissairaanhoidossa työskentelevillä terveyskeskuksista. Ketjulähettijaksoja oli hankkeen aikana yhteensä 229. Ketjulähettijaksot osoittautuivat toimivaksi tavaksi kehittää osaamista, lisätä erikoissairaanhoidon työntekijöiden ja toiminnan tuntemista sekä vahvistaa organisaatioiden välistä yhteistyötä. Ketjulähettijaksolla käyneet terveyskeskusten työntekijät hyödynsivät ketjulähettijaksoilla oppimiaan asioita omassa työssään ja he tekivät myös muutoksia työhönsä. Ketjulähettijaksojen antia käsiteltiin jaksojen jälkeen terveyskeskuksissa, mutta yhteinen käsittely oli pääasiassa satunnaista.

Hankevaiheen jälkeen ketjulähettitoiminta päätettiin vakinaistaa ja laajentaa koskemaan kaikkia Pirkanmaan terveyskeskuksia. Ketjulähettitoiminta on mallinnettu myös erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloista yliopistolliseen sairaalaan sekä terveyskeskusten välille. Toiminta on käynnistynyt myös muutamien muiden sairaanhoitopiirien alueilla. Ketjulähettitoimintaa olisi mahdollisuus hyödyntää vielä nykyistä enemmän kytkemällä se systemaattiseksi osaksi terveydenhuollon organisaatioiden osaamisen johtamista ja organisaatioiden välisen yhteistyön kehittämistä.

                                               ******

Riitta Salunen on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän toimii koordinointipäällikkönä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkössä.

Salusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2160, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0101-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1659, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0102-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Riitta Salunen, riitta.salunen@pshp.fi