MA Kenan Başaranin kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Experiential Learning in Tourism Education in the North Cyprus (Kokemusperäinen oppiminen matkailualan koulutuksessa Pohjois-Kyproksella)

tarkastetaan 27.5.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pauli Juuti (Lappeenrannan teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii emeritaprofessori Eeva Hujala.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Kokemusperäinen oppiminen matkailualan koulutuksessa Pohjois-Kyproksella


Pohjois-Kyproksen matkailuelinkeinolla on keskeinen rooli maan taloudessa. Matkailu- jamajoitusala tarvitsee paitsi koulutettuja ammattilaisia myös ammattilaisia, joilla on pedagogisia taitoja. Tämä tarve on johtanut yliopistotason matkailualan koulutuksen nopeaan kasvuun Pohjois-Kyproksella. Vaikka alan koulutuksen merkitys on tunnustettu kaikkialla jo vuosia, yliopistollisena koulutusohjelmana Pohjois-Kyproksella se on melko tuore.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten opiskelijat, yliopiston opettajat ja alan ammattilaiset näkevät matkailualan johtamisen tiedekunnassa toteutettavan matkailualan yliopistollisen koulutusohjelman vastaavan sisällöltään matkailu- ja majoitusalan tarpeita Pohjois-Kyproksella. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, kuinka yliopiston koulutusohjelman opetusmenetelmissä yhdistetään teoriaa ja käytäntöä kokemusperäisen oppimisen avulla vastamaan alan tarpeisiin ja kentän odotuksiin. Tutkimuksen tiedonkeruussa käytettiin aineistonhankinnan triangulaatiota. Tietoa kerättiin sekä yliopisto-opiskelijoilta ja yliopiston opettajilta että alueen matkailuelinkeinoyritysten johtajilta. Tutkimusta varten kehitettiin kyselymenetelmä, jolla aineistoa kerättiin neljän vuoden ajan. Aineisto analysoitiin laadullisella tutkimusotteella. Analyysi kohdennettiin avointen kysymysten tuottamiin näkökulmiin haastatteluprosessin aikana.

Tutkimustulosten perusteella tutkimuksessa esitetään seuraavia johtopäätöksiä, joiden avulla matkailualan koulutusohjelmaa voidaan kehittää. Olennaisia tekijöitä yliopistollisessa matkailualan johtamisen koulutuksessa ovat vuorovaikutus- ja johtamistaidot, substanssialan koulutussisällöt sekä opetusmenetelmät, jotka perustuvat opiskelijan kokemusperäiseen oppimiseen. Nämä antavat perustaa opiskelijoiden menetykselle tulevaisuudessa matkailualalla. Paras oppimistulos saadaan, kun koulutusohjelman teoreettista sisältöä on tukemassa käytännönläheisiä sekä opiskelijalähtöisiä ja opiskelijan omaan kokemusoppimiseen perustuvia opetusmenetelmiä. Yliopiston, yrittäjien ja päättäjien jatkuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä on lisättävä, jotta yliopistollinen matkailualan johtamisen koulutusohjelma uudistuu vastaamaan matkailualan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin.

                                               ******

Kenan Başaran on syntynyt Turkissa ja hän on suorittanut MA -tutkinnon Istanbulin yliopistossa Turkissa.

Başaranin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2164, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0111-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1663, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0112-5, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Kenan Başaran, Puh. 0(90) 533 861 1082, kenan.basaran@emu.edu.tr, www.kenanbasaran.com