LL Thea Veitonmäen epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Non-steroidal anti-inflammatory drugs and cancer in Finnish men.  An epidemiologic study on prostate cancer risk, survival and overall cancer mortality (Tulehduskipulääkkeet ja syöpä. Epidemiologinen tutkimus eturauhassyöpäriskistä, eloonjäämisestä ja yleisestä syöpäkuolleisuudesta)

tarkastetaan 10.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere

Vastaväittäjänä on dosentti Peter Boström (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Tulehduskipulääkkeiden käytön yhteys eturauhassyövän

ilmaantuvuuteen, eloonjäämiseen ja syöpäkuoleman riskiin


Eturauhassyöpä on ihosyövän jälkeen miesten yleisin syöpä Suomessa ja useimmissa teollistuneissa maissa. Se aiheuttaa myös toiseksi eniten syöpäkuolemia keuhkosyövän jälkeen. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että tulehduskipulääkkeet, erityisesti aspiriini, saattavat estää eri syöpien kehittymistä ja etenemistä.
Väitöstutkimuksessa selvitettiin tulehduskipulääkkeiden käytön yhteyttä eturauhassyövän ilmaantuvuuteen, ja potilaiden eloonjäämiseen. Lisäksi tutkittiin niiden yhteyttä syöpäkuolleisuuteen. Väitöstutkimuksessa käytettiin kahta eri aineistoa.  Ensimmäinen aineisto muodostui Suomen kaikista uusista eturauhassyöpää sairastavista miehistä ja näille kaltaistetuista verrokeista vuosilta 1995–2002. Toinen aineisto muodostui suomalaisen eturauhassyövän seulontatutkimukseen satunnaistetuista 80,144 miehestä vuosina 1996–2012. Tiedot tulehduskipulääkkeiden reseptikäytöstä hankittiin Kelan rekisteristä ja osalle seulontatutkimukseen osallistuvista miehistä lähetettiin kysely käsikauppalääkkeiden käytöstä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa havaittiin reseptillä määrättävän aspiriinia käyttäneillä miehillä muita pienempi eturauhassyöpäriski, mutta vastaavaa tulosta ei saatu esiin jatkotutkimuksessa.  Muita reseptillä määrättäviä tulehduskipulääkkeitä käyttäneillä miehillä oli suurentunut riski sairastua eturauhassyöpään. Vastaava tulos saatiin esiin myös jatkotutkimuksessa. Suurentunut eturauhassyövän riski ei kuitenkaan riippunut käytettyjen lääkkeiden määrästä eikä käytön kestosta. Käsikauppalääkkeiden käyttöön ei liittynyt kohonnutta eturauhassyöpäriskiä.

Eturauhassyöpädiagnoosin jälkeen tulehduskipulääkkeitä käyttäneillä miehillä sairauden ennuste oli muita huonompi, mutta tämä vaikutus ilmeni vain viimeisten elinvuosien aikana eikä sitä havaittu aspiriinin käyttäjillä. Myös muiden syöpien kuolleisuudessa havaittiin vastaava tulos eli pitkän ajan vaikutus alensi syöpäkuoleman vaaraa, mutta viimeisten elinvuosien aikana kipulääkkeiden käyttäjillä syöpäkuolemia oli enemmän, mikä johtui ilmeisesti lääkkeiden käytöstä syöpäkivun hoidossa.

Reseptillä määrättävien tulehduskipulääkkeitä käyttäneillä miehillä oli muita suurempi eturauhassyövän riski ja myös syöpäkuolemat olivat yleisempiä. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tulehduskipulääkkeitä käytetään lievittämään edenneen syövän oireita. Tätä tukee se, että syöpäkuoleman riski ei ollut enää suurentunut, kun viimeisten elinvuosien aikainen käyttö jätettiin huomiotta.  Tapaus-verrokkitutkimuksessa reseptillä määrättävän aspiriinia käyttäneillä miehillä muita pienempi eturauhassyöpäriski. Tulehduskipulääkkeet saattavat siis pienentää riskiä sairastua ja kuolla eturauhassyöpään. Tulevaisuudessa tarvitaan tarkempia tutkimuksia kuten satunnaistettuja kokeita tulehduskipulääkkeiden vaikutuksesta eturauhassyövän kehittymiseen ja etenemiseen.

                                               ******

Thea Veitonmäki on syntynyt Jämsässä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii urologian erikoislääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa.

Veitonmäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2161, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0103-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1660, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0104-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Thea Veitonmäki, puh. 040 5325598, veitonmaki.thea.p@student.uta.fi