YTM Johanna Lahtisen informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa. Tapaustutkimus tietokäytäntöjen ja innovatiivisten tietoyhteisöjen kehittämisestä (Information specialists’ roles and activities in collaborative development projects between education and working life: a case study of the formation of knowledge practices and innovative knowledge communities)

tarkastetaan 10.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Isto Huvila (Uppsalan yliopisto). Kustoksena toimii yliopistonlehtori Sanna Talja.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Tietoasiantuntijoiden roolit ja toiminta koulutuksen ja työelämän kehittämishankkeissa


Tutkimus kuvaa tietoasiantuntijoiden roolia ja toimintaa kahdessa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Uusimaa innovoi -hankkeen (2006-2007) tarkoituksena oli yritysten innovaatioympäristön kehittäminen. eNNI-hankkeessa (2008-2010) kehitettiin terveydenhuollon ammattilaisten, kouluttajien ja alaa opiskelevien yhteistyötä sekä valmiuksia tutkimukselliseen näyttöön perustuvan toimintamallin omaksumiseen ja soveltamiseen. Tutkimuksen teoreettisen ytimen muodostavat sosiokulttuurisesta ja käytäntöteoreettisesta näkökulmasta käsin määritellyt tietämyksenhallinnan ja informaatiolukutaidon käsitteet, joita yhdistää työelämän informaatiolukutaidon ja asiantuntijakulttuurin kehittämisen näkökulma. Näiden pohjalta tutkitaan ja käsitteellistetään tietoasiantuntijoiden toimintaa uudistuvissa toimintaympäristöissä eli kirjastojen perinteistä asiakaspalvelu-, neuvonta- ja ohjaustyötä laajemmissa konteksteissa. Tutkimuksen kohteena olevat hankkeet olivat osa ammattikorkeakoulujen pedagogista kehittämistyötä ja samalla työelämän kehittämistä yhdistämällä koulutus ja oppiminen alueelliseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tutkimus pohjautuu hankkeisiin osallistuneiden asiantuntijoiden haastatteluihin, hankkeiden havainnointiin ja hankedokumentteihin.

Yhteistyön kehittäminen koulutuksen ja työelämän välille sekä tietoasiantuntijoiden osallistuminen hanketyöskentelyyn osoittautuivat haasteellisiksi. Perinteisen kirjastotyön luonne ja toimintatavat eivät ole edellyttäneet vahvaa yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tiedonhankinta tai tiedon kumuloituminen yksittäisille henkilöille ei kuitenkaan ollut keskeistä kehittämishankkeissa, vaan tiedon jakaminen ja hyödyntäminen yhteisöllisen oppimisen saavuttamiseksi ja työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tietoasiantuntijoiden odotettiin vahvistavan ja edistävän hankkeiden tietoperustaa ja -käytäntöjä sekä osallistuvan hankkeissa myös uuden tiedon tuottamiseen ja yhteisölliseen tietämyksen rakentamiseen.

Tutkimuksessa tunnistettiin tietoasiantuntijoiden kolme orientaatiota hanketoiminnassa. Nämä olivat perinteinen tiedonhaun ja -hankinnan asiantuntijan rooli, informaatiolukutaidon ohjaajan rooli sekä tietokäytäntöjen kehittäjän rooli. Jälkimmäisessä roolissa tietoasiantuntijat kehittävät yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tiedon jakamisen ja tuottamisen käytäntöjä sekä uusia toimintamalleja kuten yhteisopettajuutta. Tietoasiantuntijuuden ja tietokäytäntöjen kehittymisellä on puolestaan merkitystä ja vaikuttavuutta työelämän kehittämisessä. Kun uudenlaiset tietokäytännöt kiinnittyvät dynaamisiin tieto- ja oppimisympäristöihin, on mahdollista kehittää työ- ja tietokäytäntöjen lisäksi asiantuntijuutta ja asiantuntijayhteisöjä. Tällaista innovatiivista tietoyhteisöä voidaan tarkoituksellisesti hyödyntää työelämän ja alueen kehittämisessä. Vaikka tutkimuksen kohteena olivat tietoasiantuntijat, tuloksia voidaan soveltaa myös muiden ammattialojen tietointensiivisten toimenkuvien muutospaineiden sekä moniammatillisen yhteistyön uusien haasteiden jäsentämiseen ja ymmärtämiseen.

                                               ******

Johanna Lahtinen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tieto- ja julkaisupalvelujen johtajana Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Lahtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2177, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0139-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1676, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0140-8 , ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Johanna Lahtinen, Puh. 040 573 8033, hanna.lahtinen@laurea.fi