LL Pieta Lehtisen epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja

Pediatric Inflammatory Bowel Disease in Finland: Incidence and Long-term Outcomes (Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla: Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset)

tarkastetaan 17.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön B-rakennuksen isossa luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Päivi Rautava (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Anssi Auvinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Krooninen tulehduksellinen suolistosairaus suomalaislapsilla:

Ilmaantuvuus ja pitkäaikaisvaikutukset


Kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) kaksi pääryhmää ovat haavainen paksusuolen tulehdus (UC) ja Crohnin tauti (CD). Haavaisen paksusuolen tulehduksen yleisin oire on veriripuli. Vastaavasti Crohnin taudin tyyppioireita ovat vatsakipu ja ripuli.  Nämä etiologialtaan tuntemattomat suoliston krooniset tulehdussairaudet ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana etenkin länsimaissa. Geneettisen alttiuden lisäksi sairauden puhkeamiseen vaikuttavat esimerkiksi ympäristötekijät. Etenkin lapsilla kroonisiin tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastuminen voi vaikuttaa laajalti kehitykseen aina pituuskasvusta elämänlaatuun.

Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli selvittää lasten IBD:n ilmaantuvuus Suomessa vuosien 1987 ja 2003 välillä. Tavoitteena oli lisäksi tutkia ympäristötekijöiden vaikutusta ilmaantuvuuden alueellisiin eroihin. Lasten kroonisten suolistosairauksien taudinkuvaa, käytettyjä hoitomuotoja ja sairauden vaikutusta elämänlaatuun selvitettiin sairauskertomusten ja kyselytutkimuksen perusteella.

Tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuus kolminkertaistui suomalaisen lapsiväestön keskuudessa tutkimusjakson aikana. Alueilla, joissa on matala lapsiväestöntiheys, havaittiin suuremmat ilmaantuvuusluvut verrattuna alueisiin, joissa lapsiväestöntiheys on korkea. Maanviljelijöiden määrällä, merenrannan läheisyydellä, paperitehtaiden sijainnilla tai vesijohtoveden kemikaalipitoisuuksilla ei todettu olevan merkittävää vaikusta ilmaantuvuuden alueellisiin eroihin. Lapsilla taudinkuva on usein aggressiivinen; jopa joka viides lapsipotilas joutui leikkaukseen. Elämänlaadun havaittiin olevan alentunut varhaisaikuisuudessa verrattuna terveisiin ikätovereihin. Tulevaisuudessa onkin tärkeää selvittää lasten tulehduksellisten suolistosairauksien ilmaantuvuuden nopean kasvun taustalla olevia tekijöitä.
                                               ******

Pieta Lehtinen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoistuvana lääkärinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Kuvantamiskeskuksessa.

Lehtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2174, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0133-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1673, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0134-7, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.