KM Milja Mäntysen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Opettajan osallisuus strategiaprosessissa. Tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta (Teachers’ involvement in strategic practices- A case study in a quality-awarded elementary school)

tarkastetaan 17.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Virta-rakennuksen auditoriossa 109, Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Aini-Kristiina Jäppinen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Seija Mahlamäki-Kultanen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Opettajan osallisuus koulun strategiatyössä

- tapaustutkimus laatupalkitusta ala-asteen koulusta


Tutkimuksessa tarkastellaan suuren laatupalkitun ala-asteen koulun opettajien kokemaa osallisuutta koulun strategiatyössä. Lähtökohtana on ajatus, että koulutuksen strategiat toteutuvat vain, mikäli opettaja vie ne käytäntöön.  Aktiivinen strategian edistäminen edellyttää osallisuutta; yksilön tulee ymmärtää strategia ja kokea se omakseen ja hänellä on oltava valmiuksia, väyliä ja valtuuksia toimia strategian mukaisesti.

Osallisuuden kokemuksen rakentuminen on monivaiheinen ja moniulotteinen tapahtumaketju, joka ideaalitapauksessa synnyttää strategista toimijuutta ja toimintaa.  Keskeistä on tunnetila, jossa yksilö kohtaa strategian.

Osallistaminen ei aina tuota osallisuutta.  Tapauskoulussa opettajat osallistettiin strategiatyöhön järjestämällä tiimitapaamisia ja kokouksia, joihin jokaisella oli mahdollisuus ja velvollisuus osallistua. Suurinta osaa ylhäältä ohjatut strategiatyön tekemisen tavat eivät koskettaneet. Laatutyöstä huolimatta strateginen ajattelu jäi ohueksi ja opettajien strategisen toimijuuden potentiaalia jäi hyödyntämättä.

Osallisuutta ei synny pakotetusti.  Pakko aiheuttaa negatiivisen tunnekokemuksen, joka estää osallisuutta.  Kohdekoulussa opettajien osallisuuden esteiksi nousivat pakon kokemusten lisäksi vaikeaksi ja arjelle vieraaksi koettu  strategiakieli ja strategiatyön  asiakirjakeskeisyys.  Koulun suuri koko vaikeutti tiedonkulkua ja vähensi opettajien mahdollisuuksia oppia tuntemaan  toisensa, tehdä yhteistyötä ja keskustella tavoitteista yhteisesti. Toimimaton vuorovaikutus synnytti ulkopuolisuuden ja epäluottamuksen tunteita.

Epäluottamuksen ilmapiiri tuhoaa osallisuuden. Samoin käy, jos yksilö kokee, ettei häntä arvosteta. Koettu arvostuksen puute hävitti osalta kohdekoulun opettajia halun osallistua strategiatyöhön.  Osallistumattomuutta aiheutti myös liiallisiksi koettujen vaatimusten ja työssä koettujen epäkohtien aiheuttama voimautumisen ja valtautumisen puute.

Mikäli koulutusstrategioiden ja uuden opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden halutaan toteutuvan, opettajien osallisuutta strategiatyössä tulisi tukea.  Tarvitaan toimivaa vuorovaikutusta, tunnetaito-osaamisen vahvistamista  ja sellaisia strategiatyön tekemisen tapoja, joilla luodaan yksilöä voimauttavia, myönteisiä tunnekokemuksia.   

                                               ******

Milja Mäntynen on syntynyt Mäntyharjulla ja hän on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon luokanopettajan koulutusohjelman mukaan Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut koulunjohtajana vuodesta 1997 lähtien.

Mäntysen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2168, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN  978-952-03-0121-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1667, Tampere University Press 2016. ISBN  978-952-03-0122-4 , ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Milja Mäntynen, Puh. +358 50 359 2606, milja.mantynen@edu.hel.fi