FM Venla Kuuluvaisen puheviestinnän alaan kuuluva väitöskirja

Supportive Communication in Al-Anon Mutual-aid Groups (Supportiivinen viestintä Al-Anon-vertaistukiryhmissä)

tarkastetaan 17.6.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Marja Holmila (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Kustoksena toimii professori Pekka Isotalus.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Vertaistuki auttaa alkoholiriippuvaisen läheistä

Alkoholiriippuvaisen läheinen ei kaipaa neuvoja vaan tukea, joka auttaa häntä itse huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Tällaista tukea tarjoaa alkoholiriippuvaisten läheisille suunnattu vertaistukiryhmä Al Anon. Tämä ilmenee Venla Kuuluvaisen väitöskirjasta.
 
Tutkimuksen mukaan vertaistuki on läheisille tärkeää, koska ulkopuolisten on usein vaikea ymmärtää läheisen kokemusmaailmaa. Läheisen hakiessa apua, saattaakin tarjolla olla vain neuvo lähteä suhteesta tai vaihtoehtoisesti auttaa alkoholiriippuvaista raitistumaan. Kuuluvaisen väitöskirja kuitenkin osoittaa, että ongelman ratkaisuyritysten sijaan alkoholiriippuvaisten läheiset arvostavat tukea, joka vahvistaa heidän itsetuntoaan ja kykyään itse toimia rakentavasti vaikeassa elämäntilanteessa.
 
Väitöskirjan tulosten mukaan Al-Anon ryhmät, joissa jäsenet jakavat omia kokemuksiaan vuorotellen ja toisten suoraa neuvomista pyritään välttämään, tarjoavat läheisille tällaista tukea. Tutkimuksessa havainnoitiin Al-Anon ryhmien viestintää ja haastateltiin ryhmien jäseniä.
 
Väitöskirjan tulokset osoittavat, että kokemusten jakaminen ryhmissä on tärkeää, sillä se toimii jäsenten omaa itsemääräämisoikeutta kunnioittavana sosiaalisen tuen muotona. Jaetut kokemukset tarjoavat muille mahdollisuuden samaistua jakajan kokemuksiin sekä esimerkkejä mahdollisista tavoista toimia. Tuen antaminen omien kokemusten kertomisen muodossa on hienovarainen tapa ohjata jäseniä ottamaan vastuuta omasta tilanteestaan.
 
Tutkimuksen tulosten mukaan tuen saamisen lisäksi alkoholiriippuvaisten läheisille on Al-Anon ryhmissä tärkeää myös tuen antaminen muille. Jakamalla oman vaikean kokemuksensa ryhmässä voivat kaikki jäsenet kokea myös auttavansa muita ryhmäläisiä jäsentämään omaa tilannettaan.
 
Väitöskirjan tulosten mukaan Al-Anonin vertaistuki auttaa jäseniä rakentamaan kuvaa itsestään pärjäävinä yksilöinä. Tällaisessa tuessa tärkeintä ei aina ole tuen sanallinen sisältö, vaan se millaiseksi tuki saa jäsenen tuntemaan itsensä. Ryhmässä ilmaistu luottamus jokaisen jäsenen omaan kykyyn tehdä itselle hyviä päätöksiä mahdollistaa jäsenten kasvamisen pois voimattoman uhrin roolista ja vastuun ottamisen omasta hyvinvoinnistaan.
 
Ryhmissä ei anneta neuvoja siitä, tulisiko läheisten lähteä suhteesta vai ei, vaan vertaistuen tarkoitus on tukea läheisten omaa astumista toipumisen tielle. Väitöskirjan tulokset kuitenkin osoittavat, että läheisten Al-Anonissa käyminen oli vaikuttanut heidän suhteeseensa alkoholiriippuvaisen kanssa. Omaan hyvinvointiin keskittyminen oli usein muuttanut läheisen tapaa viestiä alkoholiriippuvaisen kanssa, mikä oli puolestaan muuttanut suhdetta kokonaisuudessaan. Vaikka suhteet olivat saaneet hyvin erilaisia kehityskulkuja, kaikille oli yhteistä se, että läheiset näkivät suhteen tilan nyt selkeämmin.
 
Yhdessä väitöskirjan tulokset osoittavat, miten läheisten toipumisprosessi saa voimaa Al-Anonin vertaistuesta ja tulee näkyväksi viestinnässä alkoholiriippuvaisen kanssa. Tutkimus osoittaa, miten vuorovaikutus vertaistukiryhmässä voi auttaa vuorovaikutuksen ongelmissa muissa ihmissuhteissa.


                                               ******

Venla Kuuluvainen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kuuluvaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2171, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0127-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1670, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0128-6, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Venla Kuuluvainen, venla.kuuluvainen@gmail.com