FL Markku Ylisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Pyrrhonismi renessanssifilosofiassa ja konstruktiivinen skeptisismi 1600-luvulla. Kuusi argumenttia Richard Popkinin tulkintaa vastaan (Pyrrhonism in Renaissance philosophy and constructive scepticism in the seventeenth-century philosophy. Six arguments against Richard Popkin’s interpretation)

tarkastetaan 19.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mikko Yrjönsuuri (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Laitinen.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Skeptisismi renessanssin ja 1600-luvun filosofiassa


Renessanssiajan skeptikkofilosofit ja 1600-luvun konstruktiivisen skeptisismin edustajat saivat vaikutteita antiikin filosofian skeptisistä suuntauksista, joita olivat pyrrhonismi ja akateeminen skeptisismi. Skeptikot epäilivät varman tiedon saamisen mahdollisuutta. Väitöskirjassani tutkin skeptisismiä filosofiassa antiikista 1600-luvulle.

Richard Popkinin mukaan renessanssifilosofian “uudesta pyrrhonismista” seurasi skeptinen kriisi. Tutkimuksessani kritisoin Popkinin teoriaa skeptisestä kriisistä ja sen vaikutuksista uuden ajan alun tieteeseen.

                                               ******

Markku Ylinen on syntynyt Kemissä ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa.

Ylisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2182, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0157-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1681, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0158-3, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.