LL Risto Raivion yleislääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa. Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa
(Continuity in Primary Health Care. A study in the health centres in Tampere University Hospital catchment area and in the City of Oulu)

tarkastetaan 26.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Marjukka Mäkelä (Kööpenhaminan yliopisto, Tanska). Kustoksena toimii emeritusprofessori Kari Mattila.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa


Hoidon jatkuvuus on yksi perusterveydenhuollon kulmakivistä. Sillä on erityinen merkitys potilaalle, terveydenhuollon ammattilaiselle ja palvelujen tuottajalle. Hoidon jatkuvuudella on osoitettu olevan yhteys muun muassa potilaiden kokemaan tyytyväisyyteen, turvallisuuden tunteeseen ja luottamukseen. Lääkärin ja sairaanhoitajan työssä hoidon jatkuvuus vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja yhteistä kumppanuutta potilaan kanssa.

Tässä väitöstutkimuksessa kysyttiin terveyskeskuksessa lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla käyneiden potilaiden mielipiteitä hoidon jatkuvuudesta.  Pitkäaikainen seurantatutkimus toi näkyväksi hoidon jatkuvuuteen yhteydessä olevia tekijöitä ja kehityssuunnan Suomessa. Tutkimustieto on erityisen ajankohtaista ja tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Terveyskeskukset osallistuivat Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella toteutettuun kyselytutkimukseen kattavasti ja toistuvasti. Helposti toteutettavana ja toistettavana potilaskysely antoi hyvät mahdollisuudet terveyskeskuksen oman toiminnan arviointiin ja vertailuun. Sekä potilaskohtaisilla muuttujilla että vastaanoton laatutekijöillä oli yhteys hoidon jatkuvuuteen lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Merkittävin yksittäinen hoidon jatkuvuutta selittävä muuttuja oli potilaalle aiemmin nimetty omalääkäri.
 
Hoidon jatkuvuus laski merkittävästi vuosina 1998–2013 Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirien terveyskeskuksissa sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolla. Jatkuvuuden vaihtelu eri terveyskeskusten välillä oli suurta, mutta sairaanhoitopiirien välillä erot tasoittuivat. Oulun kaupungin terveyskeskuksessa hoidon jatkuvuus sekä lääkärin että hoitajan vastaanotoilla laski merkittävästi.

Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella olevien kuntien välinen hajonta hoidon jatkuvuudessa oli suurta. Mikään tutkituista kuntia kuvaavista muuttujista ei selittänyt hoidon jatkuvuuden kuntakohtaisia eroja. Potilaalle nimetty omalääkäri näytti voimakkaimmin tukevan hoidon jatkuvuutta riippumatta kuntien ja väestöjen eroista.

Väitöskirjan johtopäätöksinä voidaan todeta seuraavaa:
 
Hoidon jatkuvuus on keskeinen perusterveydenhuollon laatuun, kokonaisvaltaisuuteen, yhteistyöhön, tehokkuuteen ja kustannuksiin sekä väestön terveyteen vaikuttava tekijä. Hyvä hoidon jatkuvuus tukee sekä arjessa pärjäämistä että palvelujen yhteensovittamista.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta hoidon jatkuvuuden merkityksestä tulisi lisätä. Jatkuvuuden seuranta keskeisenä laadun mittarina pitäisi määrittää kansallisesti.
Merkittävin hoidon jatkuvuuteen vaikuttava muuttuja on potilaalle aiemmin nimetty omalääkäri. Eniten sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville ja käyttäville tulisi taata omalääkäri ja hoitotiimi.

                                               ******

Risto Raivio on syntynyt Lahdessa ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa sekä yleislääketieteen erikoislääkärin ja hallinnon pätevyyden -tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii Päijät-Hämeen perusterveydenhuollon yksikön johtajajana.

Raivion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2189, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0177-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1688, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0178-1, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Risto Raivio, Puh. +358 44 440 6343, risto.raivio@phsotey.fi