FL Hanna-Riikka Roineen yleisen kirjallisuustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Imaginative, Immersive and Interactive Engagements. The Rhetoric of Worldbuilding in Contemporary Speculative Fiction
(Mielikuvitus, immersio ja vuorovaikutus. Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossa)

tarkastetaan 27.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Dr. Richard Walsh (Yorkin yliopisto, Iso-Britannia). Kustoksena toimii dosentti Maria Mäkelä.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.


Maailmanrakentaminen retoriikkana nykyaikaisessa spekulatiivisessa fiktiossa


Väitöskirja käsittelee spekulatiivisen fiktion merkityksellisyyttä. Kuinka tarkastella analyyttisesti sitä, miten spekulatiiviset teokset – fantasia- ja tieteisfiktio – puhuttelevat meitä? Miksi jopa hyvin kaukaisiin, outoihin ja mahdottomiin maailmoihin sijoittuvat teokset on mahdollista kokea merkityksellisiksi? Väitöskirjan päähavainto on, että maailmanrakentaminen (worldbuilding) kuuluu spekulatiivisen fiktion keskeisimpiin retorisiin ja kommunikatiivisiin keinoihin. Tutkimus osoittaa lisäksi, että eri mediumien rajat ylittävänä keinona maailmanrakentamista voidaan pitää yhtenä spekulatiivista fiktiota genrenä määrittävistä piirteistä.

Tutkimuksen kohteena on kattava valikoima erilaisia nykyaikaista spekulatiivista fiktiota edustavia teoksia: niin romaaneja, digitaalisia pelejä, elokuvia, televisiosarjoja kuin fanifiktiotarinoitakin. Tutkimuskohteiden tarkoituksena on paitsi nostaa esiin spekulatiivisen fiktion keskeisiä piirteitä, myös ohjata teoreettisia keskusteluja uusille urille. Tärkeimmät teoreettiset keskustelukumppanit työssä ovat retorinen ja transmediaalinen kertomuksentutkimus. Ne ovat tähän saakka pitkälti rajoittuneet kaunokirjallisuuden – ja vieläpä hyvin tietynlaisen kaunokirjallisuuden – tutkimukseen spekulatiivisen fiktion ja muiden mediumien jäädessä käsittelyn ulkopuolelle.

Väitöskirja haastaa ja täydentää niin kertomusteoreettisen kuin spekulatiivisen fiktion tutkimuksenkin vakiintuneita tapoja käyttää maailman käsitettä. Ontologisesti painottuvan maailman ”luomisen” tai maailman ”ymmärtämiseen” keskittyvän kognitiivisen tarkastelun sijasta maailmanrakentaminen nähdään retorisena ja kommunikatiivisena keinona. Se yhtäältä mahdollistaa spekulatiiviselle fiktiolle tyypillisten ideoiden tai ajatuskokeiden käsittelyn ja toisaalta osallistaa käyttäjät – lukijat, pelaajat sekä katsojat – niiden työstämiseen.

Väitöskirja osoittaa spekulatiivisen fiktion ja kertomuksentutkimuksen vuoropuhelun hyödyt. Spekulatiivinen fiktio laajentaa käsitystämme siitä, mitä fiktiiviset teokset voivat käsitellä ja missä niiden viehätys piilee, kun taas kertomuksentutkimus auttaa spekulatiivisen fiktion retoris-kommunikatiivisten erityispiirteiden jäsentelyssä. Lisäksi tutkimus esittää, että maailmanrakentaminen on yksi nykykulttuurin dominanteista piirteistä, jonka merkittävyyttä digitaalisen median nousu on vahvistanut. Spekulatiivisen fiktion pohja tunnetusti on ideoissa, ja tämä tutkimus todistaa, että niiden työstäminen ja työstämiseen osallistuminen voivat olla sekä nautinnollisia että vallankumouksellisia prosesseja.

                                               ******

Hanna-Riikka Roine on syntynyt Kirkkonummella ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii tutkijana Tampereen yliopistossa.

Roineen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2197, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0194-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1696, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0195-8, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.

Lisätietoja: Hanna-Riikka Roine, Puh. 040-825 4778, hanna.roine@uta.fi