YTM Ville Kummun tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa : Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta (The Future Imaginary of Journalism : A textual analysis of journalism as a discursive practice for imagining futures)

tarkastetaan 29.8.2016 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Risto Kunelius.

Väitöstilaisuuden kieli on suomi.


Tulevaisuuden kuvitteleminen journalismissa : Tekstianalyyttinen tulkinta journalismin tulevaisuusmielikuvituksesta


Tulevaisuuden kuvittelemista journalismissa tarkastelevalla tutkimuksella on kaksi tavoitetta. Teoreettis-metodisena tavoitteena on määritellä, mitä tulevaisuuden kuvitteleminen tarkoittaa ja kehittää määritelmään tukeutuva journalismin tekstien tulkintaan soveltuva tutkimusmenetelmä. Empiirisenä tavoitteena on tutkia tulevaisuuden kuvittelemista suomalaisen maatalouspolitiikan avainhetkiin ja YK:n ilmastokokouksiin liittyvissä Helsingin Sanomien uutisissa ja pääkirjoituksissa.

Teoreettis-metodiseen kysymykseen vastataan määrittelemällä tulevaisuuden kuvitteleminen tulevaisuuden jäsentymiseksi tiedon ja toiminnan kohteeksi erilaisissa diskurssikäytännöissä. Tutkimuksen kohteena olevan journalismin teksteissä ilmenevän tulevaisuusmielikuvituksen määritellään koostuvan 1) tulevaisuuspuheteoista, 2) tulevaisuuspuhetekojen esittämiseen liittyvistä kerronnallisista ratkaisuista ja 3) tulevaisuuspuheteoissa tulevaisuudelle annetuista merkityksistä.

Tulevaisuuspuhetekojen analyysissä tunnistetaan ennustavia, ohjaavia, sitoutuvia ja tunteita ilmaisevia puhetekoja. Kerronnallisten ratkaisujen analyysin tärkeimpänä ulottuvuutena on eronteko kertojan tulevaisuusmielikuvituksen eli journalistisen kertojan esittämien tulevaisuuspuhetekojen ja lainatun tulevaisuusmielikuvituksen eli kertojan siteeraamien tulevaisuuspuhetekojen välillä. Tulevaisuudelle annettuja merkityksiä tutkitaan tunnistamalla puhetekoja yhdistäviä sisällöllisiä solmukohtia ja niiden varaan rakentuneita puhetapoja.

Journalismin tekstien mikrotasolla ilmenevää tulevaisuusmielikuvitusta suhteutetaan tutkimuksessa tulevaisuuden myöhäismodernisoitumiseen, politiikan julkisuuden medioitumiseen ja suomalaisen yhteiskuntapolitiikan puheavaruuksiin liittyviin muutoskertomuksiin.  

Tutkimuksen aineistona on 299 Helsingin Sanomien artikkelia ja niissä esitetyt 2968 tulevaisuuspuhetekoa. Maatalouspolitiikkaan liittyvä aineisto koostuu asutuskysymykseen (1944), pellonvarausjärjestelmään (1969), kaksihintajärjestelmään (1984), EU-jäsenyysratkaisuun (1994), tilatukiuudistukseen (2003) ja CAP-uudistukseen (2013) liittyvistä uutisista ja pääkirjoituksista sekä otosperustaisesti vastaavalta ajanjaksolta kerätyistä maatalouspääkirjoituksista. Ilmastokokouksiin liittyvä aineisto koostuu Kööpenhaminan (2009), Durbanin (2011) ja Varsovan (2013) ilmastokokousten aikana julkaistuista uutisista ja pääkirjoituksista.

Tutkimuksen perusteella journalismin tulevaisuusmielikuvitus oli pääasiassa tulevaisuutta ennustavaa eli sen tiedon kohteeksi ymmärtävää. Tulevaisuusmielikuvituksen viitepisteenä olivat ennen kaikkea institutionaalisen päätöksenteon prosessit, joiden ennakoimisen varaan erityisesti kertojan tulevaisuusmielikuvitus rakentui. Tutkitulla ajanjaksolla journalismin tulevaisuusmielikuvitus muuttui selkeimmin siten, että se rakentui enenevissä määrin kertojan tulevaisuusmielikuvituksen varaan. Samalla kertojan esittämien tulevaisuuspuhetekojen ala laajeni päätöksenteon prosessien ennakoinnista päätöksenteon kohteena olevien asioiden ennakointiin.
                                               ******

Ville Kumpu on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kummun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2194, Tampere University Press, Tampere 2016. ISBN 978-952-03-0187-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1693, Tampere University Press 2016. ISBN 978-952-03-0188-0, ISSN 1456-954X.
http://tampub.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa: https://verkkokauppa.juvenes.fi, tai e-mail: verkkokauppa@juvenesprint.fi.