YTM Jan Hanskan kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja

Reagan's Mythical America - Towards a Narrative Theory of Prophetic Politics (Reaganin myyttinen Amerikka - Kohti profeetallisen politiikan narratiivista teoriaa)

tarkastetaan 17.8.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Ira Chernus (University of Colorado at Boulder). Kustoksena toimii professori Vilho Harle.

***

Jan Hanska on syntynyt Hämeenlinnassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii nykyään osastoesiupseerina Panssariprikaatissa.

Hanskan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1539, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8168-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 983, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8169-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jan Hanska, puh. 040 575 6054, jan.hanska@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut suunnata narratiivinen tutkmusote Ronald Reaganin presidenttikausiin ja määritellä millaisin tarinoin ja kerronnan keinoin hän muokkasi amerikkalaista kansallisuskontoa, identiteettipolitiikkaa ja laajemminkin koko politiikan suuntaa.

Amerikkalaisessa kontekstissa uskonnon ja politiikan yhteenliittyneisyys on yleisessä tiedossa, mutta profeetallisen roolin ja jeremiadin tarinamallin soveltaminen avaa uusia näkökulmia. Väitöskirja luo narratiivista perustaa profeetallisen politiikan teorian käsiteelle ja samalla demonstroi miten Reagan sitä käytti. Suomalaisen lukian auttamiseksi väitöskirjassa on laajasti selitetty politiikan ja uskonnon rajapintoja ja esitelty narratiivisesti muokattu kansalaisuskontokin varsin joustavana diskurssina, johon jokainen voi liittää mieltymyksensä mukaisia elementtejä.

Reaganin tutkiminen poliittisena narraattorina tai tarinankertojana on ollut aspekti, joka Reagan-tutkimuksesta on toistaiseksi puuttunut. Aiempi tutkimus on pysynyt lähinnä retoriikan tutkimuksen tasolla. Siten väitöskirja laajentaa poliittiseen johtamiseen keskittyvää varsin suppeaa narratiivista tutkimusta ja esittelee myös uusia teoreettisia käsitteitä kuten useasta osin päällekäisestä ja toisiaan tukevien tarinoiden luomista tarinamaailmoista syntyvä "storyverse" jonka huolellinen manipulointi on keskeinen osa narratiivista poliittista johtamista.

Reaganin poliittinen tyyli nojasi monipuoliseen tarinankerrontaan, joka yhdisti elementtejä uskonnosta ja politiikasta kansalaisuskonnoksi amerikkalaista unelmaa kohtaan. Hän käytti niin uskonnollisia tarinoita kuin myyttejä sekä "maalaisjärkeä" politiikkansa oikeuttajina. Näillä keinoilla Reagan muokkasi Yhdysvalloista tarinamaailman nimeltä Amerikka, jolla oli suorastaan myyttisiä ominaisuuksia, ja joka määritelmällisesti oli amerikkalaisen unelman toteutuma. Reagan toimi sekä poliittisten tarinoidensa kertojana että niiden henkilöhahmona, usein jopa sankarina. Muokatessaan uutta narratiivista identiteettiä johtamalleen yhteiskunnalle Reagan sivutuotteena loi myös itselleen poliittisen persoonan, kerronnallisen hahmon, joka kansalaisten silmissä korvasi historiallisen Reaganin.

Reaganin profeetallinen politiikka nojasi menneisyyden kulta-ajan luonnosteluun lukuisin tarinoin ja nykypäivän kuvaamisen poikkeavaksi "oikeasta" tavasta elää. Tarinoiden logiikan mukaisesti kaikki poliittiset päätökset kuluvassa hetkessä joko jatkaisivat synkkää nykyisyyttä tai avaisivat mahdollisuuden uuden, entisyyden kulta-aikaakin loistavamman tulevaisuuden aktualisoitumiselle. Keskeiseen asemaan politiikassa nousee tämä visio tai näky tulevaisuudesta, jonka toteuttaminen koetaan poliittisen toiminnan päämääräksi. Profeetallisessa politiikassa jokainen hetki kuvataan tärkeän valinnan hetkeksi, jossa päätetään siirrytäänkö kohti valoisaa tulevaisuutta. Pienimmälläkin poliittisella päätöksellä on merkitys tulevaisuuden airueena. Politiikalla pyritään miltei paratiisillisen tilan luomiseksi, mutta toisaalta tavoitteet luodaan niin käsinkoskettelemattomiksi, etteivät ne toteudu konkreettisestä minään tiettynä ajan hetkenä. Yhteiskunnan kuvataan narratiivisesti jokaisen poliittisen päätöksen myötä siirtyvän aina lähemmäs politiikan lopullisen tavoitteen toteutumista, mutta samalla tarinankerronnan keinoin sitä siirretään kauemmaksi ja kauemmaksi kuten horisontissa siintävää kangastusta. Vain pitämällä politiikan tavoite saavuttamattomana (mutta kuvaten se saavutettavissa olevaksi) estetään poliittisen prosessin pysähtyminen.

Reagan ansaitsi lempinimen "the Great Communicator" ja tämä väitöskirja auttaa lukijaa ymmärtämään miksi entisestä näyttelijästä tuli myöhemmin arvostettu presidentti ja jopa ikoninen hahmo, jonka toiminnasta 2000-luvun vaaleissa sekä demokraatti-, että republikaanikandidaatit ovat omaksuneet osia. Reaganin presidenttikaudet jättivät leimansa presidenttiyteen instituutiona ja tämä väitöskirja kertoo miten Reaganin narratiivit ja hänen vanhoille tarinoille antamansa uudet merkitykset edelleen ohjaavat amerikkalaista politiikkaa ja identiteettiä.