FM Antti Keskisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Quine's Critique of Modal Logic and his Conception of Objects (Quinen modaalilogiikkakritiikki ja hänen objektikäsityksensä)

tarkastetaan 9.9.2010 klo 10 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Susan Haack (Miamin yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

***

Antti Keskinen on syntynyt Tampereella ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2006 lähtien.

Keskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1540, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8171-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 984, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8172-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Keskinen, antti.keskinen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Modaalilogiikassa klassiseen logiikkaan liitetään operaattoreita, jotka voidaan tulkita systeemistä riippuen eri tavoin. Yksi historiallisesti ja systemaattisesti keskeinen tulkinta on aleettinen tulkinta, jossa modaalioperaattorit edustavat välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteitä. Filosofiassa aleettisen modaalilogiikan sekä aleettisten modaliteettien tutkimus on ollut keskeinen tutkimusala 1900-luvun jälkipuoliskolta lähtien.

Amerikkalainen loogikko ja filosofi Willard Van Orman Quine (1908-2000) on tunnettu modaalilogiikan kriitikko, jonka esittämät kriittiset tarkastelut ovat ratkaisevasti vaikuttaneet alan kehitykseen. Quinen kritiikistä modaalikäsitteitä ja modaalilogiikkaa kohtaan on kirjoitettu paljon, mutta asiantuntijat eivät ole onnistuneet saavuttamaan konsensusta siitä, miten Quinen argumentit tulisi ymmärtää ja miten niihin tulisi reagoida. Keskisen väitöstutkimus on kontribuutio käynnissä olevaan keskusteluun, joka koskee Quinen kriittisiä argumentteja ensimmäisen kertaluvun aleettista modaalilogiikka (kvantifioitua modaalilogiikkaa) kohtaan.

Tutkimuksessa tarkastellaan Quinen kritiikkiä uudesta näkökulmasta suhteuttamalla se Quinen naturalistiseen epistemologiaan, joka on Quinen filosofian tärkein ja hallitseva aspekti. Tutkimus osoittaa, että Quinen epistemologiaan sisältyvä käsitys objekteista kognitiivisina konstruktioina tukee hänen argumentaatiotaan kvantifioitua modaalilogiikkaa vastaan. Tutkimuksessa osoitetaan myös, miten Quinen objektikäsityksen näkökulmasta voidaan hylätä eräät viimeaikaiset teoreettiset ratkaisut Quinen esiin nostamaan ongelmaan, koska nämä ratkaisut lähtökohtaisesti perustuvat sellaiseen käsityksen objekteista, joka on yhteensopimaton Quinen käsityksen kanssa. Tutkimuksen tulos korostaa objektikäsitysten merkitystä modaalilogiikan ja aleettisten modaliteettien filosofialle.

Väitöstutkimus sisältää myös avauksen jatkotutkimuksen aihepiiriin. Tutkimuksen lopuksi esitetään hypoteesi siitä, mitä seurauksia Quinelaisella objektikäsityksellä on objekteihin kohdistuvien asenteiden tapauksessa.