FL Taina Kaapun tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Reaching the Diversity of Users' Understandings:  A Methodological Renewal (Kurottuminen kohti käyttäjien käsitysten kirjoa: Menetelmällinen uudistaminen)

tarkastetaan 1.10.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat KTT professori Matti Rossi (Aalto-yliopisto) sekä FT dosentti Tero Vartiainen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii FT Tarja Tiainen.

***

Taina Kaapu on syntynyt Huittisissa  ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Kaapun väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen -sarjassa A-2010-3, Tampereen yliopisto, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8185-7, ISSN 1459-6903. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 991, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8198-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Taina Kaapu, taina.kaapu@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

"Nuoret jakavat paljon omia kuviaan sekä itseään koskevia tietoja netissä" tai "Suomalaiset käyttävät innokkaasti hintavertailusivuja ja keskustelupalstoja ostopäätöstensä tukena" ovat lainauksia, joiden kaltaisia voi nähdä tiedotusvälineissä jatkuvasti. Usein myös tieteellisissä keskusteluissa tietokoneen käyttäjiä kuvataan erilaisten ryhmien kautta. "Nuoret" tai "suomalaiset" eivät kuitenkaan voi todellisuudessa käyttää tietokonetta vaan tietokoneen käyttäjät ovat yksilöitä.

Tämän väitöskirjan tavoitteena on selvittää, miten yksilöllisten käyttäjien moninaisia käsityksiä voidaan tutkia tietojärjestelmätieteessä. Käyttäjien erilaisten tulkintojen keräämiseen ja analysointiin on käytetty tulkinnallista tutkimusotetta, fenomenografiaa. Tietotekniikan käyttäjiä on tutkittu empiirisesti haastattelujen avulla sähköisen kaupan kontekstissa.

Käyttäjät suhtautuvat tietotekniikkaan vaihtelevasti. Heidän ajattelemisensa yhtenä ryhmänä voi johtaa vääriin käsityksiin. Tutkimukseen liittyneissä käyttäjätesteissä ja haastatteluissa tuli esiin yksilöllisen ymmärryksen kirjo. Esimerkiksi yksityisyys sähköisessä kaupassa saattoi merkitä jollekin käyttäjälle vain uhkia vaikka yleisesti yksityisyys ja sen säilyttäminen nähdään myönteisenä asiana. Toisaalta virtuaalisista tuotemalleista puhuttaessa käyttäjä voi keskittyä pääasiassa teknologian mahdollisuuksiin, jolloin varsinaiset tuotteen ominaisuudet jäävät hänen ymmärtämyksessään vähemmälle huomiolle.

Tutkimusten tulosten perusteella käytetyn tutkimusotteen avulla voidaan saavuttaa monitasoinen käsitys käyttäjien käsityksistä. Nousten askeleelta seuraavalle tutkija voi 1) raportoida yksilöiden käsityksiä, 2) esittää luokitteluja yksilöiden käsityksistä, 3) esittää kategorioita käyttäen käsitysten aspekteja ja 4) luoda ajatusmalleja. Kaikki askeleet voivat muodostaa merkityksellisiä tutkimustuloksia. Kun tutkija luo ajatusmalleja, kyseessä on mallin muodostaminen tutkittavasta ilmiöstä monitasoisella tavalla.