FL Martti Karjalaisen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Large-scale migration to an open source office suite: An innovation adoption study in Finland (Tutkimus innovaation käyttöönotosta siirryttäessä avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistoon suuressa suomalaisessa organisaatiossa)

tarkastetaan 15.10.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Hannu Jaakkola (Tampereen teknillinen yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Järvinen.

                                                ***

Martti Karjalainen on syntynyt Hämeenlinnassa ja hän on suorittanut filosofian lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii erityisasiantuntijana Oikeusministeriössä.

Karjalaisen väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen -sarjassa A-2010-4, Tampereen yliopisto, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8197-0, ISSN 1459-6903. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 997, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8216-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Martti Karjalainen, martti.karjalainen@luukku.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Avoimeen lähdekoodiin perustuvat  ohjelmistot ovat nousseet kaupallisten ohjelmistojen rinnalle sekä liiketaloudellisesti että teknisesti merkittävinä ratkaisuina. Avoimen lähdekoodin ominaisuuksiin sisältyvät mm. ohjelmiston veloitukseton saatavuus ja laajat käyttöoikeudet sekä oikeus ohjelmiston kehittämiseen ja edelleen jakeluun. Organisaatioiden tietohallinnolle ominaisuudet avaavat mahdollisuuksia kustannussäästöihin, yhteisölliseen kehittämiseen sekä toiminta- ja kilpailuttamismahdollisuuksien lisäämiseen. Tunnettuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ovat esimerkiksi Linux-käyttöjärjestelmä, Firefox-selain sekä OpenOffice.org -toimisto-ohjelmisto.

Väitöskirjatutkimus kohdistuu Suomen suurimpaan avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmiston ja asiakirjojen avoimen tallennusmuotostandardin käyttöönottoon. Tutkimuksen kohteena oleva OpenOffice.org -ohjelmiston käyttöönotto käsittää yli 10 000 työaseman tietoteknisen ympäristön oikeusministeriössä ja sen hallinnonalalla. Seitsemän vuoden ajanjakson 2003-2010 kattavassa pitkittäistutkimuksessa sovelletaan suunnittelututkimuksen ja innovaatiotutkimuksen perusteita.

Tutkimuksella on sekä teoriaa että käytäntöä palvelevia tuloksia. Tutkimuksen perusteella on perusteltua esittää muutoksia tutkimuksessa testattuun innovaatioiden käyttöönoton yleiseen prosessimalliin. Avoin lähdekoodi alhaisine lisenssikustannuksineen vaikuttaa prosessimalliin tutkimuksen mukaan niin, että vaiheiden ennalta määrätty järjestys ja vaiheiden selkeä erottelu ei ole aina perusteltua. Tutkimus on tuottanut avoimeen lähdekoodiin pohjautuvien innovaatioiden käyttöönottoon tarkoitetun täydennetyn prosessimallin ja siihen liittyvän dokumentointi- ja analysointikehyksen. Tutkimus vahvistaa useita aikaisempia tutkimustuloksia, jotka korostavat mm. organisaation johdon tukea, avoimen lähdekoodin omaksumiskyvyn kasvattamista ja organisaation sisäisen muutosagentin merkitystä avoimen lähdekoodin käyttöönotossa.

Käytännön tuloksena tutkimus osoittaa, että avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistoon siirtyminen on toteutettavissa myös suuressa organisaatiossa ja että siirtymisellä on saavutettavissa merkittäviä etuja. Kustannusten pienentäminen on organisaatioiden useimmin esittämä etu avoimen lähdekoodin käyttöönotosta. Strategisina etuina tuodaan usein esille tietohallinnon itsenäisen aseman vahvistuminen ja toimittajariippuvuuden vähentyminen avoimen lähdekoodin ratkaisuilla ja avoimilla standardeilla. Tutkimuksessa käsitellään useita avoimen lähdekoodin käyttöönotossa tärkeitä näkökohtia, kuten ohjelmiston toiminnallisuutta ja yhteentoimivuutta, kustannusvaikutuksia, ohjelmiston asennusta ja konfigurointia, monikielisyyden tukea, käyttöönottoa tukevia lisäosia, käyttäjäkoulutusta ja -tukea, teknistä tukea ja ohjelmiston käytön seurantaa. Tutkimuksen tulosten mukaan kohdeorganisaatio saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistoon siirtymisellä verrattuna kaupallisen toimisto-ohjelmiston käyttöön. Tutkimuksessa sovelletut käytännön menetelmät ja monipuolinen toteutuksen ja sen hallinnan kuvaus ovat avuksi organisaatioille niiden harkitessa avoimen lähdekoodin toimisto-ohjelmistoon siirtymistä.