HTM Mikko Komulaisen kunnallisoikeuden alaan kuuluva väitöskirja

Ulkoistaminen kunnissa: Oikeudellinen tutkimus ulkoistamisen ilmenemismuodoista ja vaikutuksista sekä ulkoistamisen rajoituksista ja sille asetettavista vaatimuksista yhtenä kunnallisten palvelujen tuottamismuotona (Outsourcing in Finnish municipalities. A judicial study on the different forms and impacts of outsourcing, and the restrictions and demands placed on outsourcing as one form of local government service provision)

tarkastetaan 13.11.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Kulla (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Aimo Ryynänen.

                                                ***

Mikko Komulainen on syntynyt Turussa ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2008 lähtien Kouvolan kaupungin tuotantojohtajana.

Komulaisen väitöskirja ilmestyy Kuntaliiton Acta -sarjassa; 222, Kuntaliitto, Helsinki 2010. ISBN 978-952-213-668-8, ISSN 1237-8569. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1008, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8254-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti www.kunnat.net/kirjakauppa
Faksi (09) 771 2331 Tilausnumero 509324

Lisätietoja: Mikko Komulainen, puh. 0400 624429, mikko.komulainen@kouvola.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kunnat ovat etenkin 2000-luvulle tultaessa ulkoistaneet entistä enemmän palvelujaan, mikä on vahvistanut kuntien roolin muutosta palveluiden tuottajasta niiden järjestäjäksi. Tutkimuksen keskipisteenä on, miten eri säännökset ohjaavat ja rajoittavat ulkoistamisia sekä mitä vaatimuksia ulkoistamisille on asetettavissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan myös eri palveluntuottamismuotoja. Esimerkiksi erilaiset variaatiot tilaaja-tuottajamallista ovat yleistyneet. Tutkimuksessa arvioidaan kuntalaisten roolin muutosta asiakkaana – esimerkiksi oikeusturvan näkökulmasta – sekä luottamushenkilöiden rooleja eri toimintamuodoissa. Luottamushenkilöiden rooli on kehittynyt etenkin niissä kunnissa, joissa on siirrytty tilaaja-tuottajamalliin.

Uudentyyppiset toimintatavat ovat tuoneet kunnat uusien oikeudellisten kysymysten eteen, koska ulkoistamisissa liikutaan monella eri oikeudenalalla. Myös ulkoistamista koskeva sääntely on lisääntynyt ja hajanaistunut. Mikko Komulainen käy laajassa tutkimuksessaan läpi ulkoistamisiin välittömästi ja välillisesti liittyviä näkökulmia ja ilmiöitä ja avaa eri toimintamallien sisältöä ja käsitteitä.

Kuntien vaikutus- ja päätösmahdollisuudet ovat saaneet ulkoistamisten määrän ja koon kasvaessa aivan uusia elementtejä. Ongelmaksi kunnallisten palvelujen tuottamisessa nousee luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ohjaus- ja valvontafunktion muutos, mikä ilmenee myös eri toimintamallien toimivuutena tai toimimattomuutena. Lisäksi ulkoistamisprosessin eri vaiheissa joudutaan tasapainoilemaan sen kanssa, mitkä asiat pitäisi ratkaista puhtaasti oikeudellisen tarkastelun pohjalta ja milloin pitäisi huomioida poliittisia linjoja.

Tutkimuksen perusteella ulkoistusten vaikutukset ovat moninaisia. Ulkoistamisen eri muodoissa on oikeudellisia, toiminnallisia sekä taloudellisia eroja. Ulkoistamisen muotoja on säännelty tarkasti, ja demokraattisen päätöksenteon liikkumatila aitoine vaihtoehtoineen joutuu monessa suhteessa entistä ahtaammalle. Tämä merkitsee vastuu-, johtamis-, ohjaus- ja palveluntuottamiskysymysten selkeyttämistä ja erottamista. Kunnanvaltuustolla on viime kädessä päätösvalta ainakin mittavissa kokonais- ja osittaisulkoistuksissa. Toisaalta eri palvelutuottamistavat, kuten monipalvelutuottajamallit, voivat tukea myös kunnan itsehallinnollista asemaa.