FM Jari Luomasen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja

Living with the Media. Analysing Talk about Information and Communication Technology (Elämää Median kanssa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan liittyvän puheen analyysia)

tarkastetaan 3.12.2010 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Turo-Kimmo Lehtonen (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pertti Alasuutari.

                                                ***

Jari Luomanen on syntynyt Kangasalla ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Turun yliopistossa.

Luomasen väitöskirja ilmestyy Media Studies -sarjassa, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8243-4. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1005, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8244-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jari Luomanen, puh. 050 330 7023, jari.luomanen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Media ja teknologia ovat sulautuneet hyvin monin tavoin yhteiskunnan ja tavanomaisen arjen osaksi. Lukemattomat erilaiset laitteet ja mediasisällöt kilpailevat jatkuvasti käyttäjistä ja yleisöistä. Millaisia merkityksiä ja arvoja näihin teknologioihin liitetään? Miksi jotkin mediat ja teknologiat ovat menestystarinoita siinä missä toiset epäonnistuvat?

Elämään median kanssa ?tutkimuksessa näihin kysymyksiin vastataan tutkimalla arvoja ja moraliteetteja, joiden perusteella mediaa ja teknologiaa arvioidaan, niistä keskustellaan ja niiden ominaisuuksia haastetaan jokapäiväisessä elämässä. Tutkimuksessa analysoidaan laajaa laadullista haastatteluaineistoa. Mediaa ja teknologiaa koskevasta puheesta analysoidaan erilaisia diskursiivisia käytäntöjä, jotka määrittelevät miten ja millaisin perustein medialle ja teknologialle annetaan positiivisia ja negatiivisia merkityksiä. Menetelmänä on diskurssianalyysi ja sen taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi.

Tutkimuksessa tarkastellaan kulttuurisesti jaettuja tapoja, joilla erilaiset teknologioiden käytöt voidaan ylevöittää tai kyseenalaistaa: esimerkiksi matkapuhelimien merkityksiä analysoidaan suhteessa länsimaisen kulttuurin keskeisiin arvoihin ja valotetaan jännitettä yksilöllisen vapauden ja sosiaalisen vastuun välillä. Internetin käyttöä ja kehittyvän teknologian ominaisuuksia tarkastellaan samaan tapaan, tuoden esiin arkipäiväisten käyttöjen ja merkitysten suhde käyttäjien arvomaailmaan ja ympäröivään kulttuuriin. Tutkimuksen yksi luku keskittyy lisäksi käsittelemään erityisesti niitä puhumisen tapoja, joilla kyseenalaisina kuvattujen mediasisältöjen ja teknologioiden käyttötapoja voidaan tuoda esiin moraalisesti oikeutettuina tai ymmärrettävinä.

Käsitykset hyvästä elämästä, hyvästä mausta ja teknologian hyödyllisyydestä ovat kytkeytyneet lukemattomiin arkielämän käytäntöihin. Tutkimuksen tuloksena piirtyy uusi, syvällisempi ymmärrys niistä arvoista ja kulttuurisesti jaetuista merkityksistä, jotka muokkaavat ihmisten suhdetta erilaisiin medioihin ja teknologioihin.