YTM Taina Hanhisen kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Työelämäosaaminen: kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän konstruointi (Working Life Skills and Knowledge: Qualification Classification System)

tarkastetaan 3.12.2010 klo 12 Tampereen yliopiston ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

                                                ***

Taina Hanhinen on syntynyt Porissa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa.

Hanhisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1571, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8289-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1021, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8290-8, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Taina Hanhinen, puh. 044 538 3600, taina@taitotoimisto.fi, http://www.taitotoimisto.fi/

LEHDISTÖTIEDOTE

YTM Taina Hanhinen käsittelee ammattikasvatustieteen väitöstutkimuksessaan työelämäosaamisen ilmiötä eri näkökulmista ja eri tasoilla.

Tutkimuksen tuloksena esitetään työelämäosaamisen teoreettinen malli. Se kuvaa jatkuvassa muutoksessa olevaa työelämän kenttää, jossa työorganisaatiot ja niiden jäsenet aktiivisesti kehittävät omaa osaamistaan, toimintaansa sekä toimintaympäristöään. Tutkimuksessa työelämäosaamisen keskeisiksi osatekijöiksi jäsentyivät kvalifikaatiot ja kompetenssi sekä ammattitaito. Käsiteanalyysiin perustuen tutkimuksessa selvitettiin aiemmin usein ristiriitaisesti ja sekavastikin määriteltyjen kompetenssi- ja kvalifikaatiokäsitteiden merkityssisältöjen erot. Työelämäosaamisen malliin liittyy keskeisesti lisäksi ammatillisen kasvun ja kehittymisen prosessit.

Tutkimuksen toinen päätulos on systemaattinen luokitusjärjestelmä työelämän osaamisvaatimuksista. Luokitusjärjestelmä mahdollistaa laajojen osaamista käsittelevien aineistojen järjestelmällisen ja yksityiskohtaisen käsittelyn sekä tilastollisen analysoinnin.

Tutkimusaineisto kvalifikaatioiden luokitusjärjestelmän rakentamista varten kerättiin yhteensä 837 yrityksestä ja julkisesta organisaatiosta vuosina 1997−2007. Haastatteluja teki tutkijan lisäksi 111 henkilöä. Työorganisaatiot edustivat 128 eri toimialaa.

Koska osaaminen on nyky-yhteiskunnassa liiketoiminnan ydin ja kilpailuetu, on työorganisaatioiden pyrittävä hallitsemaan osaamisresurssejaan. Myös viranomaistyössä on tarvetta tarkastella ja analysoida sekä yksittäisten organisaatioiden että laajojen alueellisten yritysjoukkojen nykyosaamista sekä ennakoida niiden tulevia osaamisvaatimuksia. Työelämän eri osapuolet tarvitsevat näistä syistä systemaattisia järjestelmiä, joiden avulla työelämän osaamista koskevia laadullisia aineistoja voidaan ottaa haltuun ja käsitellä joustavasti eri yhteyksissä.

Osaamisen hallinnan ongelmana on usein, että osaamista koskevaa tietoa ei ole käsitteellistetty yhteisesti ymmärrettävään selkeään muotoon; osaamisen määrittäminen on koettu yleensä ottaen vaikeaksi. Työelämäosaamisen teoreettisen mallin ja työelämälähtöisesti rakennetun osaamistarpeiden luokitusjärjestelmän tarkoituksena on kehittää osaamisen terminologiaa ja luokittelua sekä siten edesauttaa mm. osaamisenhallinnan tietojärjestelmien käyttöönottamista ja hyödyntämistä.