LL Janne Kääriäisen päihdelääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Stepwise, Tailored Implementation of Brief Alcohol Intervention for Risky Drinkers in Health Care (Alkoholin riskikäyttäjien mini-intervention jalkauttaminen terveydenhuoltoon)

tarkastetaan 3.12.2010 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Mikko Salaspuro (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Kaija Seppä.

                                                ***

Janne Kääriäinen on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin sekä erikoislääkärin tutkinnot Tampereen yliopistossa.

Kääriäisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1569, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8282-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1018, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8283-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Janne Kääriäinen, janne.j.kaariainen@gmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Suomen liityttyä jäseneksi Euroopan Unioniin alkoholin verohelpotukset loivat uhkakuvan terveydenhuoltoon alkoholin lisääntyvästä käytöstä ja sen mukanaan tuomista haitoista. Haittoja ehkäisemään on kehitetty varhaisen puuttumisen hoitomuoto, mini-interventio, joka on todettu vaikutuksiltaan tehokkaaksi ja kustannustehokkaaksi. Mini-intervention tarkoituksena on tunnistaa alkoholin suurkulutus, antaa tietoa liiallisen alkoholin käytön terveyshaitoista ja ohjata alkoholin käyttöä maltillisempaan suuntaan, alle riskirajojen. Mini-intervention on todettu olevan terveydenhuollon rutiinikäyttöön sopiva hoitomuoto, se on helppo omaksua eikä vaadi paljon aikaa.

Lupaavista tutkimustuloksista huolimatta mini-intervention käyttö on ollut vähäistä. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää mini-intervention jalkauttamista osaksi terveydenhuollon tavanomaista toimintaa.

Tutkimukseen liittyvä pohjakartoitus, jossa selvitettiin päihdeongelmien laajuutta terveydenhuollossa, tehtiin Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Terveydenhuollon henkilökunnan koulutuksen ja mini-interventiotoiminnan mahdollisimman hyvän käyttöönoton optimoimiseksi tehtiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kartoituskysely henkilökunnalle. Saadun tiedon perusteella organisointiin sairaanhoitopiirin alueelle toimintatutkimus mini-interventiotoiminnan saattamiseksi käytännön työvälineeksi. Tästä saadun palautteen, kahden myöhemmin järjestetyn kyselytutkimuksen ja videoitujen fokusryhmähaastatteluiden perusteella tehtiin mahdollisimman yksinkertainen ohje mini-interventioaktiivisuuden lisäämiseksi.

Uusien toimintojen käyttöönotto terveydenhuollossa on hidasta ja vastaan tulee erilaisia esteitä. Terveydenhuoltohenkilöstön tarpeet ja heidän ymmärryksensä uusien asioiden tärkeydestä ovat ensiarvoisen tärkeitä otettaessa uusia toimintamalleja käyttöön. Kyseinen tutkimus osoitti alkoholin ongelmakäyttäjien suuren määrän terveydenhuollossa.

Tutkimuksen suurin hyöty oli luoda pohja mini-intervention käytön laajentumiselle ja kehittämiselle Suomessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä alkanut projekti on levinnyt nyt koko maahan.

Vaikka alkoholin käytön seulonta ja varhainen puuttuminen hoitomuotona ovat juurtuneet odotettua hitaammin jokapäiväisiksi toiminnoiksi terveydenhuoltoon, ovat henkilöstön asenteet muuttuneet edellä mainittuja toimintoja kohtaan positiivisemmiksi. Toisaalta kansalaisten suhtautuminen vallitsevaan alkoholipolitiikkaan on muuttunut tiukemmaksi. Kaikki edellä mainittu suosii mini-interventiotoiminnan laajentamista ja tämän kustannustehokkaan hoitomuodon käytön lisäämistä, kohteena alkoholin varhaisen vaiheen riskikäyttäjät.