KM Juha Tapion kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja

Ryhmäohjaus nuoren suoritusstrategioiden muutoksen mahdollistajana. Motivaatioattribuutioteorian näkökulma koulun luokkaohjaukseen (Group counseling as a possibility to change adolescents´ achievement strategies. Perspective of the attribution theory of motivation in school counseling)

tarkastetaan 29.1.2011 klo 12 Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen auditoriossa, Hämeenlinnan toimipaikassa, Erottajakatu 12, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Marjatta Lairio (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Anna Raija Nummenmaa.

                                                ***

Juha Tapio on syntynyt Vähässäkyrössä vuonna 1964 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Vaasassa vuonna 1983. Hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin sekä luokanopettajan tutkinnot Tampereen yliopistossa ja opinto-ohjaajan tutkinnon Jyväskylän yliopistossa. Nykyisin hän työskentelee opinto-ohjaajana Hattulassa.

Tapion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1575, Tampere University Press, Tampere 2010. ISBN 978-951-44-8305-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1028, Tampereen yliopisto 2010. ISBN 978-951-44-8306-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Juha Tapio, puh.  050 3290 440, juha.tapio@hattula.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Opinto-ohjauksen toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen on yläkoulun ohjauksessa keskeinen haaste. Tässä väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin yläkoulun oppilaanohjauksessa käytettävä nuorten ajattelu- ja toimintatapojen (suoritusstrategioiden) kehittämiseen tähtäävä ohjausmalli (SOKO-malli) ja tutkittiin sen vaikutuksia. Ohjaukseen osallistui yhden Kanta-Hämeessa sijaitsevan yläkoulun kaikki yleisopetuksessa olevat 7.- ja 8.-luokkalaiset (N=234) ja tutkimusjoukko jaettiin kahteen koe- ja kontrolliryhmään. Tutkimuksessa lähestyttiin nuoren koulusuoriutumiseen liittyviä tilanteita itsesäätelyprosessin näkökulmasta, jolloin keskeistä oli luottamus nuoren olemassa oleviin voimavaroihin. Ohjausprosessissa sovellettiin kognitiivisen- ja sosiodynaamisen ohjauksen menetelmiä. Ohjaus kohdistettiin nuoren suoritusstrategian osatekijöihin: ennakointiprosessiin (kykyuskomuksiin, itseluottamukseen ja odotuksiin), toiminnalliseen prosessiin (tehtäväsuuntautuneisuuden kehittymiseen ja opiskelutaitoihin) sekä tulkintaprosessiin (onnistumisten ja vastoinkäymisten rakentavaan tulkintaan).

Keskeisinä tutkimustuloksina havaittiin, että lukukauden kestäneessä luokkamuotoisessa ohjauksessa toteutetulla ryhmäohjauksella voitiin tukea nuorten suoritusstrategioiden kehittymistä monin osin erittäin merkittävällä tavalla. Kehitysmuutokset ilmenivät ohjausprosessiin osallistuneiden nuorten epäonnistumisen ennakoinnin, tehtäväsuuntautuneisuuden ja itsetuntoa tukevan ajattelun myönteisenä kehittymisenä sekä ajattelu- ja toimintatavan muutoksena tarkoituksenmukaiseen suuntaan verrattuna kontrolliryhmiin.

Lisäksi tutkittiin nuorten suoritusstrategioiden yhteyttä psyykkisen hyvinvoinnin tekijöihin. Tarkoituksenmukaisia suoritusstrategioita suosivat nuoret arvostivat enemmän itseään, he olivat tyytyväisempiä, heidän tulevaisuutta koskevat odotuksensa olivat myönteisempiä, he alisuoriutuivat vähemmän ja he kokivat kodin ilmapiirin kannustavampana kuin epätarkoituksenmukaisia suoritusstrategioita käyttävät nuoret. Tutkimustulosten perusteella voitiin päätellä, että nuorten ohjaaminen opinto-ohjauksen menetelmin tarkoituksenmukaisten suoritusstrategioiden käyttöön toimii parhaimmillaan voimavaroja antavana, joustavuutta lisäävänä ja ennaltaehkäisevänä tekijänä, joka tukee nuorta elämän vaativissa suoriutumistilanteissa, esimerkiksi koulussa, jatko-opintoihin pääsemisessä ja työelämään siirtymisessä.