YTM Jarmo Rinteen valtio-opin alaan kuuluva väitöskirja

Henkilökohtaistuva politiikka:Tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan (Personalized Politics: Exploring the reflexive civic activity)

tarkastetaan 18.2.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on akatemiatukija, dosentti Maija Setälä (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Paloheimo.

                                                ***

Jarmo Rinne on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii politiikan tutkimuksen tutkijakoulun koordinaattorina.

Rinteen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1587, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8340-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1042, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8341-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jarmo Rinne, puh. 044-363 4702, jarmo.rinne@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan poliittisen kansalaistoiminnan muutosta vuosituhannen vaihteesta näihin päiviin. Tutkimuskohteena on uudentyyppinen vaihtoehtoisia poliittisen toiminnan muotoja hakeva kansalaistoiminta postmoderneissa poliittisissa liikkeissä sekä internetissä tapahtuva poliittinen toiminta. Tietokonevälitteisen viestintäteknologian poliittisen käytön kasvu on nopeuttanut muutosta poliittisesti toimimisessa. Internet-kampanjoinnin räjähdysmäinen lisääntyminen on entisestään vauhdittanut poliittisen toiminnan yksilöitymistä, lisännyt politiikan tekemisen paikkoja ja kanavia, luonut uusia julkisuustiloja ja jopa vaikuttanut itse toiminnan ja interaktion muotoihin.

 Poliittisesti toimiminen paikantuu politiikan fragmentteihin sekä asiakohtaistuu. Postmodernit uudet yhteiskunnalliset liikkeet sekä sosiaalisen median alustoilla (kuten Youtube, Facebook, Twitter jne.) esiin tuleva politikointi haastavat ja esittelevät toisenlaisen tavan vaikuttaa ja toimia poliittisesti. Poliittisesti toimiminen asiakohtaisesti ei välttämättä edellytä pysyvää rakennetta tai organisaatiota, vaan se voi keskittyä pitkälti esitettyjen ajatusten ympärille.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltavaa tapaa toimia poliittisesti voi kutsua refleksiiviseksi politiikaksi. Siinä kuvataan yhtäältä refleksinomaista tapaa reagoida poliittisiin epäkohtiin ja asiakysymyksiin sekä toisaalta pohditaan niiden politisoimista reflektiivisen poliittisen arvion seurauksena. Tämä painottaa toimijoiden omien poliittisten arvioiden merkitystä ja arvoa osallistumisen ja toiminnan pontimina. Refleksiivisessä politiikassa korostuvat ei-materiaaliset arvot, henkilökohtaisuus, aktiivinen kansalaisuus, osallistuminen ja itsensä toteuttaminen.

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on hakea yhteisiä nimittäjiä erilaisissa toimintaympäristöissä esiin nousevasta poliittisesta toiminnasta. Keskeisin tällaisista nimittäjistä on poliittisesti toimimisen ja poliittisen arvioimisen subjektilähtöisyys. Yksilöllisten valintojen seurauksena syntyneitä päätöksiä alkaa toimia poliittisesti tarkastellaan sekä postmodernien poliittisten liikkeiden kontekstissa että erityisesti internetiä hyödyntävässä poliittisessa toiminnassa, joka voi olla jopa yhden yksilön pyrkimystä vaikuttaa asiantiloihin. Tällaisessa toiminnassa yksilö pyrkii asia- tai teemakohtaisen toimijaverkoston luomiseen. Väitöstutkimuksessa selitetään poliittisesti toimimista, niin yksilöllistä kuin kollektiivista, yksilön valintojen näkökulmasta ja seurauksena. Mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti siihen, miksi yksilö alkaa toimia poliittisesti ja vasta toissijaisesti siihen, minkälaisia muotoja toimiminen saa. Subjektiivisesti koettujen asioiden ja ilmiöiden politisoituminen ja toimintaa edeltävä poliittinen arvio nostetaan tässä tutkimuksessa poliittisesti toimimisen ja vaikuttamisen alkupisteeksi. Sekä kollektiivista että yksilöllistyvää poliittisesti toimimista tarkastellaan fenomenologista filosofiaa soveltaen ja postmodernia kulttuuriteoriaa hyödyntäen.