MSc Oana Apostolin yrityksen taloustieteen (laskentatoimen) alaan kuuluva väitöskirja

Supporting whose Interest? Discussions on corporate social responsibility in business media texts - The case of Romania (Kenen etuja palvellen? Yhteiskuntavastuun tarkastelua talousmediassa julkaistuja tekstejä - Tapaus Romania)

tarkastetaan 11.3.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anatoli Bourmistrov (Bodø Graduate School of Business, Nordlandin yliopisto, Norja). Kustoksena toimii professori Salme Näsi.

                                                ***

Oana Apostol on syntynyt Iasissa Romaniassa ja hän on suorittanut MSc -tutkinnon Alexandru Ioan Cuza yliopistossa Iasissa.

Apotolin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1591, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8362-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1047, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8363-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Oana Apostol, puh. 050 4140 260, oana.apostol@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Yrityksillä on moniulotteinen rooli yhteiskunnassa, ne ovat keskeisiä toimijoita taloudellisen kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin luomisessa.  Yritysten keskeinen asema ja vallankäyttö ovat nostaneet esille huolen yritysten negatiivisista vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön ja lisänneet keskustelua yritysten yhteiskunnallisesta vastuusta.  Hyvin paljon yritysten yhteiskuntavastuututkimusta on tehty perinteisten länsimaiden kontekstissa, mutta muilta osin tutkimustieto on vielä vaatimatonta. Tässä väitöskirjassa yritysten yhteiskuntavastuuasiaa tarkastellaan eräässä vähemmän tutkitussa yhteiskunnassa, Romaniassa. Romania on entinen kommunistinen Itä-Euroopan maa, joka on muuttumassa keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta kohti vapaata markkinataloutta. Väitöskirja tarkastelee talousmediassa julkaistuja tekstejä, joilla nähdään olevan mahdollisuus vaikuttaa lukijoiden ajatus- ja toimintamalleihin.

Väitöskirjatutkimus tarkastelee, miten yhteiskuntavastuusta keskustellaan Romanian tärkeimmässä talouslehdessä. Analyysi kattaa 15 vuoden ajanjakson (marraskuu 1992 – joulukuu 2007). Tänä aikana Romania kävi läpi nopeita yhteiskunnallisia, taloudellisia ja poliittisia muutoksia. Yhteiskuntavastuukeskustelun muutoksia mediassa analysoidaan tulkitsevan tekstianalyysin avulla. Yritysten yhteiskuntavastuukeskustelua koskevaa empiiristä aineistoa tarkastellaan kolmen ’sidosryhmän’ näkökulmasta: työntekijöiden, luonnonympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan.

Tutkimuksen tulokset ilmaisevat näihin kolmeen sidosryhmään kohdistuvan yhteiskuntavastuuajattelun muutosta yhteiskuntakeskeisyydestä yrityskeskeisyyteen. Empiirinen analyysini osoittaa, että liiketaloudellinen vastuu korostui tarkastellun ajanjakson aikana mediakeskustelussa sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä moraalikysymysten kustannuksella.
Kaiken kaikkiaan väitöskirjatutkimuksen perusteella voidaan todeta, että romanialaisessa talouslehtikirjoittelussa suositaan sellaista yritysten yhteiskunnallisen vastuun tulkintaa, jonka mukaan sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu tulisi huomioida vain, jos ne tuovat hyötyä liiketoiminnalle. Väitöskirjassa ehdotetaan, että tällainen lähestymistapa ei välttämättä ole rakentava Romanian yhteiskunnalle ja se voi olla riittämätön vastaamaan sosiaalisiin ja ympäristöhaasteisiin myös maailmanlaajuisesti. Laajempi näkökulma yritysten roolia ja yhteiskuntavastuuta koskevassa keskustelussa on tarpeen.