Ekonomi, FK Johanna Vuoren hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Leadership Frames of Program Directors at Finnish Universities of Applied Sciences (Ohjelmajohtajien johtamiskehykset suomalaisissa ammattikorkeakouluissa)

tarkastetaan 18.3.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Björn Stensaker (Oslon yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

                                                ***

Johanna Vuori on syntynyt Espoossa ja hän on suorittanut ekonomin ja filosofian kandidaatin tutkinnot Tampereen yliopistossa. Nykyisin hän toimii HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä.

Vuoren väitöskirja ilmestyy Higher Education Finance and Management sarjassa, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8356-1. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1049, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8367-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Johanna Vuori, puh. 050 310 4011, johanna.vuori@haaga-helia.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimus käsittelee ammattikorkeakouluopettajien lähiesimiesten johtajuusorientaatioita. Organisaatiot ja johtamistilanteet näyttäytyvät esimiehelle eri orientaatioiden kautta erilaisina. Orientaatiot tuottavat erilaisia tulkintoja organisaatiosta, tilanteeseen johtavista syistä ja käytettävissä olevista ratkaisuvaihtoehdoista.  Kyky hahmottaa organisaatiotodellisuutta jopa keskenään ristiriitaistenkin orientaatioiden kautta voi lisätä esimiestyön joustavuutta ja organisaation muutoskyvykkyyttä.  
Tutkimuksessa analysoitiin haastatteluaineistoon pohjautuen minkälaisten johtamiskehysten läpi ammattikorkeakouluopettajien esimiehet rakentavat merkitystä omalle esimiestyölleen.  Ammattikorkeakouluorganisaation tulkittiin voimakkaasti ruokkivan näkemystä esimiestyöstä osana organisaation rationaalista komentoketjua. Orientaation mukaisesti lähiesimiehet pystyvät vaikuttamaan organisaatioon tehokkaan suunnittelun ja analysoinnin kautta. Ammattikorkeakoulujen lähiesimiehillä tulkittiin olevan myös vahva orientaatio kohdella jokaista opettajaa yksilöllisesti ja edistää opettajien välistä yhteistyötä monin tavoin.  Tämän orientaation mukaisesti yhteistyömahdollisuuksien rakentaminen nähtiin lähiesimiehen keskeiseksi mahdollisuudeksi muuttaa ammattikorkeakouluorganisaatiota.

Ammattikorkeakouluorganisaation voidaan nähdä myös eri sidosryhmien ristikkäisten intressien kohtauspaikkana. Tulkitessaan organisaatiota tällaisen orientaation kautta lähiesimies tunnustaa, että hänen vaikutusmahdollisuutensa ovat rajalliset. Muutosta voidaan edistää, mutta saavutetut tulokset ole välttämättä ole juuri niitä, joita tavoiteltiin.  Neljäs tutkimuksessa tarkasteltu johtajuusorientaatio näyttäytyi lähiesimiesten pyrkimyksissä rakentaa merkitystä ammattikorkeakoululle, koulutusohjelmalle ja opettajien työlle. Keskeistä muutoksessa tämän johtajuuskehyksen mukaan on opettajien ja lähiesimiesten arjessa tapahtuva asioiden merkitykselliseksi tekeminen.

Tutkimuksen suosituksena on, että ammattikorkeakoulujen esimiesten työnkuvasta tulisi keskustella jokaisessa ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulujen ei kannata kopioida esimiestyön malleja suoraan yksityiseltä sektorilta tai yliopisto-organisaatioista. Ammattikorkeakoulut voivat rakentaa muutosta edistävää esimies- ja johtajuuskulttuuria käytännön ja tutkimuksen vuoropuheluna ottamalla huomioon korkeakouluorganisaation erityispiirteet.