YTM Anu Lyytisen hallintotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Finnish Polytechnics in the Regional Innovation System - Towards New Ways of Action (Suomalaiset ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä - Kohti uusia toimintatapoja)

tarkastetaan 29.4.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Elizabeth Balbachevsky (Sao Paulon yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Hölttä.

                                                ***

Anu Lyytinen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa. Hän on työskennellyt Tampereen yliopistossa vuodesta 1999 ja toimii nykyisin tutkijana Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lyytisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Higher Education Finance and Management, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8407-0. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1063, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8408-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anu Lyytinen, puh.  040-190 1515, anu.lyytinen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka suomalaiset ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet
kapasiteettiaan toimia alueellisesti aktiivisina korkeakouluina. Kapasiteetin vahvistamista tarkasteltiin yritysmäisen organisaation muutoselementtien viitekehyksessä ammattikorkeakoulujohdon ja keskeisten alueellisten sidosryhmien näkökulmasta.

Tutkimus toteutettiin monitapaustutkimuksena. Kaikki neljä tutkimukseen mukaan valittua ammattikorkeakoulua olivat monialaisia, keskisuuria ja alueellisia ammattikorkeakouluja, mutta ne sijaitsivat erilaisissa alueellisissa innovaatioympäristöissä, ja tarjosivat siten erilaisen näkökulman tutkimusongelmien tarkasteluun. Tutkimusaineisto muodostui sidosryhmäanalyyseista, teemahaastatteluista sekä asiakirja-aineistosta.  

Tulokset osoittivat, että ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet johtamistaan monin tavoin, rakentaneet uudenlaista toimintakulttuuria sekä luoneet moninaisia yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita toimintaympäristönsä muihin toimijoihin. Nämä yhteydet olivat kuitenkin erilaisia eri ammattikorkeakouluissa ja eri koulutusaloilla. Koulutusalojen välillä havaittiin eroja myös siinä, kuinka luonteenomaista yritysmäisten toimintatapojen omaksuminen niille oli.

Vaikka ammattikorkeakoulut ovat vahvistaneet kapasiteettiaan monin tavoin, useat tekijät rajoittavat edelleen yritysmäisten toimintatapojen kehitystä ammattikorkeakouluissa. Kun ammattikorkeakouluja tarkastellaan yritysmäisen organisaation viitekehyksessä, on otettava huomioon niiden lyhyt historia korkeakouluina sekä julkinen missio, joka on ollut ja on edelleen erityisen vahva Suomessa. Ammattikorkeakoulujen haasteena on löytää sellaiset toimintatavat, jotka soveltuvat sekä sijaintialueen tarpeisiin että suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin kontekstiin.