LL Nina Vuorelan lastentautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Body Mass Index, Overweight and Obesity Among Children in Finland - A Retrospective Epidemilogical Study in Pirkanmaa District Spanning Over Four Decades (Ylipaino, lihavuus ja painoindeksi suomalaisilla lapsilla)

tarkastetaan 1.6.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa, Lääkärinkatu 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Raimo Voutilainen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Mäki.

                                                ***

Nina Vuorela on syntynyt Seinäjoella ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Turun yliopistossa ja lastentautien erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän toimii osastonlääkärinä Kanta-Hämeen keskussairaalan lasten ja nuorten yksikkössä.

Vuorelan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1611, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8445-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1071, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8446-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Nina Vuorela, puh.  040-55 16 316, n.vuorela@kolumbus.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Ylipaino, lihavuus ja painoindeksi suomalaisilla lapsilla

Lasten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden on raportoitu lisääntyneen maailmanlaajuisesti.

Tässä väitöstutkimuksessa selvitettiin 2-15-vuotiaiden lasten alipainon,  ylipainon ja lihavuuden esiintyvyyden sekä 0-15-vuotiaiden lasten kasvun ja painoindeksijakauman (BMI, kg/m²) ajallisia muutoksia neljän viimeisen vuosikymmenen aikana Pirkanmaan alueella. Tutkimuksessa käytettiin vuosina 1974, 1981, 1991, 1995 ja 2001 syntyneiden lasten neuvola- ja kouluterveydenhuollossa mitattuja kasvutietoja. Lisäksi tutkittiin vanhempien kykyä arvioida 5- ja 11-12-vuotiaiden lastensa painoluokka verrattuna kliinisin kriteerein tehtyyn luokitukseen.

Vastasyntyneiden ja puolivuotiaiden lasten kasvussa ei ollut selvästi havaittavia muutoksia viimeisten neljän vuosikymmenen aikana. Erot lasten kasvussa viiden eri syntymäkohortin välillä alkoivat näkyä yksivuotiaana. 1970-luvun jälkeen taaperoikäiset (1-2-vuotiaat) lapset hoikistuivat. Kaksivuotiaana ylipainon ja lihavuuden yleisyys oli 2000-luvulla syntyneillä pojilla 6% ja tytöillä 11%. Viimeisten vuosikymmenien aikana viisivuotiaiden ikäryhmässä lasten ylipainon ja lihavuuden yleisyys säilyi vakaana (10% pojilla ja lähes 20% tytöillä). Lasten keskimääräisen painoindeksin kasvu alkoi viiden ikävuoden jälkeen. Murrosiän lähestyessä erityisesti pojista kasvoi pidempiä ja painavampia verrattuna 1974 syntymäkohorttiin. 2000-luvulla joka neljäs 12- ja 15-vuotias poika ja lähes joka viides tyttö oli ylipainoinen tai lihava. Alipainon yleisyydessä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia 2-15-vuotiailla lapsilla viiden eri syntymäkohortin välillä.  

Ylipaino oli maaseudun lapsilla yleisempää kuin kaupunkilaisilla. Ero maaseudun ja kaupungin välillä oli suurempi yli 5-vuotiailla lapsilla kuin nuoremmilla lapsilla.

Painoindeksin pieneneminen taaperoikäisillä ajan kuluessa voi viitata siihen, että normaaliin kasvuun liittyvä painoindeksin palauttava nousu (adiposity rebound) on saattanut varhaistua. Tässä tutkimuksessa alipainoisuus  2-vuotiaana ei kuitenkaan ollut riski 15-vuotiaan ylipainolle tai lihavuudelle. Sen sijaan varhaislapsuuden lihavuudella oli taipumus jatkua teini-ikään. Vanhempien oli vaikeaa arvioida lapsensa painoluokka. Useimmat 5-vuotiaiden lasten vanhemmista ja joka toinen 11-vuotiaiden lasten vanhemmista aliarvioivat lapsensa ylipainon.

Terveydenhuoltoon tarvitaan lihavuuden ehkäisyohjelma ja olisi suositeltavaa aloittaa ohjaus jo varhaislapsuudessa. Terveydenhuoltohenkilöstön taitoa tarvitaan auttamaan vanhempia rakentamaan realistinen käsitys oman lapsensa koosta.