ETM Jaana Kullaslahden kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi ja kehittyminen (Competence and development of the online teacher in higher education)

tarkastetaan 9.6.2011 klo 12 Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun auditoriossa, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Heli Ruokamo (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

                                                ***

Jaana Kullaslahti on suorittanut elintarviketieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän toimii nykyisin Hämeen ammattikorkeakoulussa verkko-opetuksen asiantuntijana.

Kullaslahden väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1613, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8451-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1074, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8452-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jaana Kullaslahti, jaana.kullaslahti@hamk.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Verkko-opetus on koko ammattikorkeakoulujen olemassaolon ajan ollut yksi niiden kehittämisen painopisteistä. Laadukkaan verkko-opetuksen varmistamiseksi onkin ollut tarpeen tutkia, millaista osaamista opettaja verkkoympäristössä tarvitsee. Tutkimuksessa osaamista tarkasteltiin kompetenssina, joka kuvaa kyvykkyyttä suoriutua verkko-opettajan tehtävistä ja opetuksesta muuttuvassa tieto- ja viestintäteknisessä toimintaympäristössä.

Tutkimuksen näkökulmana on ammattikorkeakoulun opettajan työ. Opettajat itsearvioivat osaamistaan verkkokyselyssä sekä kertoivat oman tarinansa verkko-opettajaksi kehittymisestä.

Ammattikorkeakoulun verkko-opettajan kompetenssi koostuu kolmesta toisiinsa liittyneestä osa-alueesta: ammattialaspesifinen, pedagoginen ja tieto- ja viestintätekninen. Neljänneksi kompetenssin osa-alueeksi nimettiin persoonalliset ominaisuudet. Tähän kuuluvat motivaatio, persoonallisuuden piirteet ja minäkäsitys, joka sisältää itseluottamuksen sekä tehokkuususkomukset. Menestyksekäs toiminta jatkuvasti muuttuvassa verkkoympäristössä edellyttää näiden kompetenssialueiden kytkeytymistä toisiinsa joustavaksi toimintaperustaksi.

Verkko-opettajan kompetenssin kehittymistä ohjasivat henkilökohtaiset sekä työtehtävään ja -yhteisöön että organisaatioon liittyvät tekijät. Keskeisenä tuloksena oli kehittymisen kuvaus oppimisena, joka kytkeytyi vahvasti työn tekemiseen ja jonka perustana olivat opettajien aiemmat kokemukset: alakohtainen työkokemus, tieto- ja viestintätekniikan käyttökokemus sekä kokemus opetustyöstä.  Verkko-opettaja joutui soveltamaan toimintaansa ja ratkomaan käytännön ongelmia sekä kehittämään uusia toimintatapoja yksin, yhdessä kollegoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Parhaiten opettajien kehittymistä näyttäisi tukevan työhön kytkeytyvän oppimisen mahdollistava sekä sitä tukeva toiminta- ja johtamiskulttuuri.