KM Outi Häggin kasvatustieteen (ammattikasvatus) alaan kuuluva väitöskirja

Yrittäjyysvalmennus ja yrittäjäidentiteetti (Entrepreneurial Training and Entrepreneurial Identity)

tarkastetaan 22.6.2011 klo 12 Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun auditoriossa, Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Matti Koiranen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

                                                ***

Outi Hägg on syntynyt Vieremällä ja hän on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien  Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksessa yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen koulutuspäällikkönä ja asiantuntijana.

Häggin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1618, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8461-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1079, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8462-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Outi Hägg, puh. 040-762 0244, outi.hagg@aalto.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Suomessa yrittäjiksi aikoville on tarjolla yrittäjyysvalmennusta runsaasti. Yrittäjyysvalmennuksissa on perinteisesti kehitetty liiketoimintaa, ei ihmisiä. Yrittäjyyttä on pidetty näihin päiviin saakka enemmänkin taloudellisena kuin inhimillisenä käyttäytymisen muotona. Tämä näkemys on heijastunut yrittäjyysvalmennusten toteutuksiin, joissa yrittäjyyteen samastuminen on jäänyt vähäiselle huomiolle. Yrittäjyysvalmennusten kehittämiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi on tarve tuottaa tutkimusta yrittäjäidentiteetistä ja sen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä.
 
Tutkimuksen kontekstina on luovan alan ammatillisena täydennyskoulutuksena tarjottava yrittäjyysvalmennus. Ammattialoilla, joilla persoonallinen minä on ilmaisun välineenä, ammatillinen identiteetti on vahva ja kokonaisvaltaisesti ihmisen toimintaan vaikuttava tekijä. Luovalla alalla ammatillisuuden ja yrittäjyyden yhdistämisen ongelmallisuutta on pyritty sivuuttamaan toteamalla, että yrittäjyys on vain tapa organisoida elämää. Yrittäjyyttä ei ole yhdistetty ammatti-identiteetin kehittymisen prosessiin.

Tutkimuksessa toteutettiin neljä perättäistä tapaustutkimusta vuosina 2005–2008, joiden aikana teoreettinen malli yrittäjäidentiteetin kehittyminen rituaalisessa prosessissa vaihe vaiheelta muodostui.  Tutkimuksen mukaan yrittäjäidentiteetti on omin ehdoin kehittyvä, jatkuvasti laajentuva ja muuttuva. Tulokset osoittavat, että yrittäjäidentiteetti on työstämisen tulosta. Tämä työstäminen puolestaan tapahtuu identiteettineuvottelussa, jota käydään sekä yksin että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa merkityksellisten toisten ja ympäristön kanssa. Yrittäjäidentiteetti ei siten ole staattinen vaan vaatii jatkuvaa uudelleentyöstämistä hetkestä ja tilanteesta toiseen. Yrittäjäidentiteetti vahvistuu tarinallisuuden kautta, kun valmennettava tuo julki yrittäjyyttään sekä vertaisyhteisössä että sen ulkopuolella.

Tutkimus tuotti uudenlaisen rituaalipedagogisen lähestymistavan yrittäjyysvalmennusten toteuttamiseksi. Tutkimuksen mukaan rituaalipedagoginen valmennus voi tehokkaasti tukea yrittäjäidentiteetin kehittymistä. Rituaalisten vaiheiden, riittien ja symboleiden kokemisen merkitys tulee esiin siinä, että ne herättävät valmennettavissa minäidentiteetin kehittymisen tarkoituksellisen ja tavoitteellisen prosessin. Tutkimuksen perusteella tämän tulisi olla yrittäjyysvalmennusten tavoitteena.