HM Ilona Lundströmin kunnallispolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Kuntien palveluhankintojen murros. Tutkimus kuntien palveluhankintojen kilpailuttamisessa esiintyvistä ongelmista ja niiden syistä (The change in local authorities´ service procurement. A study of problems and their causes in public procurement of services in Finnish municipalities)

tarkastetaan 17.6.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Esa Hyyryläinen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

                                                ***

Ilona Lundström on syntynyt Kotkassa ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Lundströmin väitöskirja ilmestyy Kuntaliitton Acta sarjassa; 227, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2011. ISBN 978-952-213-741-8, ISSN 1237-8569. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1086, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8476-6,  ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti, www.kunnat.net/kirjakauppa, puh. (09) 771 2199

Lisätietoja: Ilona Lundström, puh. 050 557 7678, ilona.lundstrom@tekes.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Kunnat tavoittelevat kumppanuuksia palveluhankinnoissaan

Palveluhankinnat ovat yksi vaikeimmista julkisten hankintojen alueesta. Ilona Lundströmin väitöskirjassa tutkitaan kuntien julkisia palveluhankintoja ja niiden hankintaprosessissa esiintyviä ongelmia. Tutkimuksesta käy ilmi, mitä ongelmia kuntien palveluhankinnoissa esiintyy ja miksi niitä esiintyy.

Hankintaprosessissa haasteita ilmenee erityisesti hankinnan suunnittelun ja tarjouspyynnön valmistelun vaiheessa. Useimmiten ongelmat kuntien palveluhankinnoissa johtuvat hankintaosaamisen puutteista. Kuntien palveluhankinnoissa haasteita aiheuttavat myös markkinat ja niiden toimimattomuus. Kuntien muutostilanteet, kuten kuntaliitokset heijastuvat niin ikään palveluhankintoihin ja aiheuttavat niissä ongelmia.

Kunnat pyrkivät palveluhankinnoissaan yhä useammin muodostamaan kumppanuuksia palveluja tuottavien yritysten kanssa. Kilpailuttaminen ei kuitenkaan tue kumppanuuksien syntymistä. Hankintamenettelyjen läpivieminen siten, että kumppanuuksien muodostaminen mahdollistuu, vaatii hankintayksiköiltä vankkaa osaamista ja suunnitelmallisuutta palveluhankinnoissa.

Suurin osa kuntien palveluhankinnoissa esiintyvistä ongelmista olisi vältettävissä hankintojen huolellisella valmistelulla. Tutkimustulosten käytäntöön jalkauttamisen voisi tiivistää hankinnan valmistelun osalta ohjeeseen: Hankinnan valmisteluun on varattava reilusti aikaa. Hankintaa kannattaa valmistella oman organisaation lisäksi potentiaalisten tarjoajien ja palvelun loppukäyttäjien, kuntalaisten kanssa. Toimimalla avoimesti ja hyödyntämällä verkostoja monet hankintaprosessin myöhemmässä vaiheessa eteen tulevat ongelmat ovat vältettävissä. Kuntien palveluhankintojen ongelmakohtien tunnistaminen ja niihin varautuminen on kunnalle keskeinen keino päästä palveluhankinnassa onnistuneeseen lopputulokseen.