YTM Taru Ijäs-Kallion sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja

Patient participation in decision making process in primary care: a conversation analytic study (Potilaan osallistuminen päätöksentekoprosessiin lääkärin vastaanotolla: keskustelunanalyyttinen tutkimus)

tarkastetaan 27.7.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Anna-Maija Pirttilä-Backman (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Irmeli Järventie.
                                                ***

Taru Ijäs-Kallio on syntynyt Alavudella ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Ijäs-Kallion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1630, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8493-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1092, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8494-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Taru Ijäs-Kallio, puh. 044 510 1321, taru.ijas@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimus kuvaa, miten potilaat osallistuvat diagnoosia ja hoitoa koskevaan päätöksentekoon terveyskeskuslääkärin vastaanotolla. Tutkimuksen aineistona ovat 98 videoitua lääkärin vastaanottoa, joilla kaikilla potilas kärsii ylähengitystieinfektio-oireista. Aineiston analyysimenetelmä on  keskustelunanalyysi.

Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea vastaanoton vaihetta: potilaan vaivan kuvausta ja vastaanottamista, diagnoosin kertomista ja vastaanottamista sekä hoitopäätöksen antamista ja siihen vastaamista.  

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että tapa jolla potilas kuvaa vaivaansa, on merkityksellinen sen suhteen miten lääkäri suhtautuu potilaaseen vaivaansa koskevan tiedon tuottajana paitsi vastaanoton alussa, myös kertoessaan diagnoosin vastaanoton myöhemmässä vaiheessa; diagnoosin kerronnassa lääkärit huomioivat tavan miten potilas vaivaansa kuvasi. Tämä osoittaa, että potilaan osallistumisen tapa vastaanoton alussa muokkaa vastaanottovuorovaikutuksen kulkua läpi vastaanoton.
   
Tutkimuksessa tarkastellaan myös, miten potilaat osallistuvat hoitopäätöksentekoon vastaanotolla. Analyysin kohteena ovat lääkäreiden tavat antaa hoitopäätös “yksipuolisesti”, ts. lääkärin jo tekemänä päätöksenä jonka sisältöön ei sinällään odoteta potilaan näkökulmaa. Vaikka lääkäri ei näin ollen rohkaisekaan potilaan osallistumista millään erityisellä tavalla, on potilaalla silti mahdollisus osallistua hoitopäätöksen tekoon ja jopa vaikuttaa lopulliseen päätökseen aloittamalla neuvottelu lääkärin esittämän päätöksen hyväksyttävyydestä.

Tutkimus osoittaa, että potilaan osallistumisen tavat lääkärin vastaanotolla ovat moninaisemmat ja usein epäsuoremmat kuin esimerkiksi kysymysten esittäminen lääkärille. Vastaanottovuorovaikutuksen laatua tarkastellessa tulisikin kiinnittää huomiota koko vastaanoton kulkuun yksittäisten tapahtumien lisäksi.