YTM Raimo Hälisen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

An Evaluation Method for Virtual Learning Applications (Virtuaalisten oppimissovellusten arviointimetodi)

tarkastetaan 5.8.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Virpi Tuunainen (Aalto yliopisto). Kustoksena toimii emeritusprofessori Pertti Järvinen.

                                                ***

Raimo Hälinen on syntynyt Sonkajärvellä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tietotekniikan lehtorina vuodesta 1998 lähtien.

Hälisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1627, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8486-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1089, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8487-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Raimo Hälinen, puh. +358 505 202 778, raimo.halinen@elisanet.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tietojärjestelmien ja sovellusten evaluointimenetelmät ovat olleet tutkimuskohteena jo 1970 alkaen. Tutkijat ovat pyrkineet kehittämään erilaisia evaluointimenetelmiä päätöksenteon tueksi.  Erityisesti tietojärjestelmien hankinnat ja niiden perusteluihin käytettävät menetelmät ovat olleet aikaisemmin tutkimuskohteina. Investointien arviointi ja takaisinmaksuaikojen laskeminen on muodostanut tärkeän tutkimuskohteen monissa tutkimuksissa. Nykyään erilaisten sovellusten hankkiminen voi tapahtua ns. valmissovelluksina.
 
Julkishallinnolliset organisaatiot ovat kiinnostuneet hankkimaan valmissovelluksia. Opetusta tarjoavat yhteisöt kuten yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat lisänneet virtuaaliopintoja, jolloin esille on kohonnut tarve hankkia käyttöön soveltuva tai soveltuvia virtuaalisia oppimissovelluksia.  Usein virtuaalisovellusten käyttö alkoi asiasta kiinnostuneiden opettajien toimesta. Koko organisaation näkökulmasta strategiset, taktiset ja operatiiviset tavoitteet jäivät taka-alalle. Tarve löytää evaluointimenetelmä, jossa voidaan ottaa huomioon erilaiset tavoitteet ja eri asianomaisryhmien tarpeet systemaattisesti on ollut tämän tutkimuksen tausta-ajatuksena.

Ennen hankintapäätöstä tarvitaan ns. ex-ante evaluointimenetelmä, missä voidaan ottaa huomioon keskeisten vaikuttajaryhmien opiskelijoiden, opettajien, tietohallinnon ja johdon tavoitteet muodostavat tutkimuksen keskeisen tavoitteen asettelun. Evaluointimenetelmän kehittäminen perustuu valittuun opetusmenetelmään; yhteisöllinen ongelmalähtöinen opetusmenetelmä, johon perustuen on johdettu evaluointimenetelmän arviointkohteet ja kriteerit.  Opiskelijoiden, opettajien, tietohallinnon ja johdon vaatimuksiin perustuvassa arviointimenetelmässä arviointikriteereiden arvojen laskenta perustuu analyyttiseen hierarkkiseen menetelmään (AHP).  

Tutkimusprosessissa käytetään hyväksi suunnittelutieteen tutkimusmetodia, josta on muokattu tähän tarkoitukseen soveltuva metodi.  Kehitetty arviointimenetelmä on demonstroitu käyttämällä yhtä tapausta. Demonstraation avulla voidaan osoittaa, että kehitetty evaluointimenetelmä tuottaa käyttökelpoisia suosituksia päätöksenteon tueksi.

Tieteellisenä tuotoksena tutkimusprosessissa on saatu kehitettyä evaluointimenetelmä virtuaalisia oppimissovelluksia varten. Menetelmä ottaa huomioon neljä asianosaisryhmää samanaikaisesti, eikä erillisinä prosesseina.