M.Sc. Preben Hansenin informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median alaan kuuluva väitöskirja

Task-based Information Seeking and  Retrieval in the Patent Domain. Processes and Relationships (Tehtäväperusteinen tiedonhankinta ja -haku patenttialalla: prosessit ja relaatiot)

tarkastetaan 3.9.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pia Borlund (Royal School of Library and Information Science, Denmark). Kustoksena toimii professori Kalervo Järvelin.

                                                ***

Preben Hansen on syntynyt Ruotsissa ja hän on suorittanut MD -tutkinnon Boråsin yliopistossa, School of Library and Information Sciences. Hän toimii tutkijana SICS:ssä (Swedish Institute of Computer Science) Ruotsissa.

Hansenin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1631, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8496-4, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1093, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8497-1, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Preben Hansen, puh. +46 (0)70 488 76 19, preben@sics.se

LEHDISTÖTIEDOTE

Ammatillisessa tietointensiivisessä työssä esiintyy tavallisesti monimutkaisia tiedonkäsittelytehtäviä, kuten tietojen keruuta, arviointia, omaksumista ja uuden tiedon luontia. On tärkeää ymmärtää niitä tekijöitä, jota vaikuttavat tällaiseen tietojen käsittelyyn. Tämän ymmärryksen kehittäminen on käsillä olevan väitöskirjan tavoite.

Tavoitteeseen pyritään väitöskirjassa patenttitiedonhankinnan ja –haun aitojen tehtävien pitkittäistutkimuksella, joka toteutettiin Ruotsin Patentti- ja rekisterivirastossa Tukholmassa. Erityisesti tarkasteltiin kolmea päätasoa patenttitietojen käsittelyssä: patenttitehtävätasoa, tiedonhankintatasoa ja tiedonhakutasoa. Tutkimuksessa kerättiin analysoitavaksi sekä laadullisia että määrällisiä tietoja näiltä kolmelta tasolta useilla tiedonkeruumenetelmillä.

Tutkimuksessa luodaan patenttitiedonhankinnan ja –haun viitekehys. Siihen kuuluu uusien piirteiden tunnistaminen hakuprosessissa, kuten patenttitiedonhaulle ominaiset tiedontarpeet ja relevanssiarviointistrategiat. Patenttitehtävätason, tiedonhankintatason ja tiedonhakutason väliset keskeiset suhteet kuvataan empiirisen aineiston nojalla. Tutkimuksessa tunnistettiin myös patentti-insinöörien välillä laajaa yhteistyötä tehtävien suorittamisessa. Tutkimuksessa analysoidaan yhteistyön luonnetta.

Lopuksi Hansenin väitöstutkimus tarjoaa metodologian tiedonhankinnan ja –haun prosessien empiiriseen tutkimukseen aitojen työtehtävien yhteydessä. Tutkimuksessa kehitetään menetelmät analysoida, kuvata ja ryhmitellä patenttitiedonhaun istuntoja, joiden aikana suoritetaan useita tietokantahakuja.