LL, DI Lara Harrisonin radiologian alaan kuuluva väitöskirja

Clinical Applicability of MRI Texture Analysis (MRI tekstuurianalyysin kliininen käytettävyys)

tarkastetaan 23.9.2011 klo 12 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin M-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Peter Dean (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Soimakallio.

                                                ***

Lara Harrison on syntynyt Helsingissä ja hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja diplomi-insinöörin tutkinnon Tampereen teknillisessä korkeakoulussa.

Harrisonin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1640, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8526-8, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1102, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8527-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite
: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Radiologisten kuvien tulkinta on perinteisesti perustunut asiantuntijan näköhavaintoihin. Tietokoneavusteisten menetelmien käyttö lisääntyy radiologisessa diagnostiikassa. Tekstuuria eli kuviorakennetta on käytetty erottelevana ominaisuutena kudoksia luokiteltaessa ja karakterisoitaessa. Kuvan kuviorakenteen ominaisuuksia kuvaavia tekstuuriparametreja voidaan laskea erilaisilla matemaattisilla ja signaalinkäsittelymenetelmillä. Tekstuurianalyysi on antanut lupaavia tuloksia magneettikuvien tarkastelussa. Sen avulla on voitu määrittää sekä pieniä hajanaisia että suurempia paikallisia muutoksia. Menetelmällä on mahdollista havaita ihmissilmälle näkymättömiä sekä näkyviä muutoksia.

Menetelmää tulisi tutkia edelleen, koska kliinisen menetelmän kehittämistä varten tarvitaan lisätietoa sen soveltuvuudesta erilaisille aineistoille sekä analyysimenetelmän eri vaiheiden optimoimisesta. Tämän väitöstutkimuksen tavoite oli selvittää magneettikuvauksen tekstuurianalyysin kliinistä käytettävyyttä eri kannoilta.

Tutkimusaineisto koostui kolmesta potilasmateriaalista ja yhdestä terveiden urheilijoiden joukosta sekä heidän verrokeistaan. Aineisto kerättiin osina Tampereen yliopistollisessa sairaalassa toteutettuja laajempia tutkimusprojekteja, ja mukaan otettiin yhteensä 220 osallistujaa. Ensimmäisessä osatyössä tarkasteltiin pehmytkudoskuvantamista, non-Hodgkin-lymfooman hoitovasteen arviointia tekstuurianalyysilla. Kaksi seuraavaa osatyötä käsitteli keskushermoston kuvantamista: lieviä aivovammoja sekä MS-tautia. Viimeisessä osatyössä arvioitiin liikunnan vaikutusta urheilijoiden ja verrokkien reisiluun kaulan luurakenteeseen. Kudosten ja muutosten vertailuissa oli edustettuna sekä ympäröivästä kudoksesta visuaalisella tarkastelulla erottumattomia että selkeästi erottuvia rakenteita. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mielenkiintoalueen käsityönä tehtävän rajaamisen ja magneettikuvaussekvenssin valinnan vaikutusta analyysiin.

Yhteenvetona todetaan, että tekstuurimenetelmällä on mahdollista havaita ja karakterisoida tutkimukseen valikoidun aineiston edustamia etiologialtaan erilaisia muutoksia kliinisistä 1.5 Teslan magneettikuvista. Tutkimuksessa käsitellyt yksityiskohdat MRI-kuvasarjojen valinnasta sekä mielenkiintoalueiden piirtämisestä antavat pohjaa kliinisen protokollan kehittämiseen. Osa tutkimusaineistoista oli kokeellisia, ja niiden tulokset tulisi vahvistaa laajemmilla kliinisillä tutkimuksilla.