M.Sci. Antti Kuusiston matematiikan alaan kuuluva väitöskirja

Modal Fragments of Second-Order Logic (Toisen kertaluvun logiikan modaaliset fragmentit)

tarkastetaan 21.10.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on Associate Professor Valentin Goranko (Technical University of Denmark). Kustoksena toimii professori Lauri Hella.

                                                ***

Antti Kuusisto on suorittanut teoreettisen fysiikan alan M.Sci. tutkinnon University College London:issa. Nykyisin hän toimii tutkijana.

Kuusiston väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1657, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8573-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1119, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8574-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Formaalin logiikan tutkimuskohteina ovat erilaiset muodolliset systeemit eli logiikat, joiden avulla voidaan mm. mekanisoida monenlaisia päättelyprosesseja. Eräs modernin formaalin logiikan keskeisistä tutkimusaiheista on modaalilogiikka, jossa perinteisempää logiikkaa laajennetaan nk. modaliteeteilla. Modaliteettien avulla voidaan luoda mitä erilaisimpia formaaleja systeemejä. Modaalilogiikalla onkin huomattava määrä sovelluksia aina tietojenkäsittelytieteestä ja matematiikan sekä fysiikan perusteista filosofiaan ja kielitieteisiin.

Väitöskirja keskittyy modaalilogiikan nk. malliteoriaan. Tutkielmassa luokitellaan erilaisia formaalin logiikan systeemejä perustuen siihen, millaisia ominaisuuksia kyseisten systeemien avulla voidaan ilmaista. Mitä korkeampi ilmaisuvoima formaalilla järjestelmällä on, sitä hitaampaa on järjestelmän avulla suoritettava tietokoneellistettu päättely. Tutkielma käsittelee useita modaalilogiikan systeemejä; painopiste on erittäin korkean ilmaisuvoiman omaavien logiikoiden teoriassa. Tarkastelun kohteena olevat kysymykset liittyvät suoraan muuhun modaalilogiikan alan matemaattiseen tutkimukseen. Tutkielmassa mm. esitetään ratkaisu vuodesta 1983 avoinna olleeseen tekniseen kysymykseen koskien nk. toisen kertaluvun propositionaalisen modaalilogiikan alternaatiohierarkiaa.