M.Soc.Sc. Christian Brzinsky-Fayn sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

School-to-Work Transitions in International Comparison (Kansainvälinen vertailu koulutuksesta työhön siirtymistä)

tarkastetaan 28.10.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Juho Härkönen (Stockholm University). Kustoksena toimii professori Pertti Koistinen.

                                                ***

Christian Brzinsky-Fay on suorittanut Master’s of Social Sciences -tutkinnon Humboldtin yliopistossa Berliinissä. Hän toimii tutkijana Wissenschaftszentrumissa Berliinissä.

Brzinsky-Fayn väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1663, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8588-6, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1126, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8589-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Christian Brzinsky-Fay, puh. +49 30 25 49 15 94, brzinsky-fay@wzb.eu

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjan aiheena on koulutuksen jälkeiset työelämään siirtymisen ja integroitumisen mallit. Tutkimuksessa luodaan katsaus aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen, arvioidaan olemassa olevan tutkimuksen heikkouksia ja kehitellään metodologisia ratkaisuja siihen miten koulutuksesta työelämään siirtymien monimuotoista prosessia voitaisiin kuvata aikaisempaa paremmin.

Viimeisten vuosikymmenten aikana koulutuksesta työelämään siirtyminen on tullut entistä monimuotoisemmaksi. Suurelta osin se heijastaa työmarkkinoiden joustavuuden lisääntymistä. Tämä suuntaus on havaittavissa monissa maissa, tosin eri mittasuhteissa. Syinä epäsuhteisiin ja erisuuntaiseen kehitykseen on usein pidetty eroja institutionaalisissa järjestelmissä. Erityisesti sosiaalitieteissä on tutkittu institutionaalisten tekijöiden vaikutuksia yksilötason lopputulemiin. Tällaisen tutkimusotteen heikkoudet liittyvät ensisijaisesti siihen, että ne jättävät huomioimatta ajalliset muutokset siirtymäprosesseissa ja toiseksi, ne jättävät huomioimatta institutionaalisten järjestelmien ja yksilötason lopputulosten kesken vallitsevan kausaalisten suhteiden kompleksisuuden.
Koulutuksesta työelämään siirtyminen on usein määritelty myös siirtyminä statuksesta toiseen, opiskelijan statuksesta työlliseksi tai työttömästä työlliseksi. Tällainen tarkastelu ei ole kuitenkaan enää riittävä tapa tarkastella monimutkaista prosessia. Siksi tarvitaan uusia metodologisia menetelmiä, kuten sekvenssianalyysia, joka mahdollistaa siirtymäprosessien kompleksisuuden esiintuomisen sekä vahvistaa alan tutkimuksen tutkimusperustaa.  

Tämän lisäksi on havaittavissa, että institutionaalisten ehtojen vaikutuksen analyysi, esimerkiksi koulutuksesta työhön siirtymiin, jää usein pinnalliseksi koska tutkijat arvioivat vain yksittäisten instituutioiden vaikutuksia eikä sitä miten instituutiot ovat kombinoituneita keskenään. Tämän ongelman ratkaisemiseksi tässä tutkimuksessa sovellettiin konfiguratiivista metodia, kvalitatiivista vertailun analyysia (QCA).

Tutkimuksen mukaan edellä mainittujen metodien soveltaminen voi olla yksi keino ratkaista nykyisten koulutuksesta työhön siirtymiä tarkastelevien tutkimusten heikkouksia.