TtM Hanna Uotilan terveystieteen alaan kuuluva väitöskirja

Vanhuus ja yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmisten yksinäisyyskokemuksista, niiden merkityksistä ja tulkinnoista (Old age and loneliness. A study of older people’s experiences of loneliness and their meanings and interpretations)

tarkastetaan 4.11.2011 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Vilma Hänninen (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Marja Jylhä.

                                                ***

Hanna Uotila on syntynyt Sysmässä ja hän on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Uotilan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1651, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8552-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1112, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8553-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Hanna Uotila, puh. 040-592 2874, hanna.uotila@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin yksinäisyyttä iäkkäiden ihmisten näkökulmasta heidän haastattelujensa ja kirjoittamiensa tekstien avulla. Kiinnostuksen kohteena oli se, millaisia selityksiä, tulkintoja ja merkityksiä ikäihmiset antavat yksinäisyydelle ja toisaalta myös se, miten he puhuvat ja kirjoittavat yksinäisyydestä. Tätä iäkkäiden ihmisten näkökulmasta tarkastelua yksinäisyyttä suhteutettiin mediassa esillä olleeseen yksinäisyyskeskusteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä miten ja millaisena yksinäisyys on esillä kahdessa suomalaisessa lehdessä.

Tutkimus osoitti, että yksinäisyys saa tilanteesta ja ympäristöstä riippuen erilaisia merkityksiä ja sitä tulkitaan eri tavoin. Iäkkäät ihmiset itse yhdistivät yksinäisyyden erilaisiin menetyksiin sosiaalisissa suhteissa ja toimintakyvyssä sekä muutoksiin omassa itsessä ja omassa luonteessa. Myös yhteiskunnan kielteisten asenteiden sanottiin aiheuttavan yksinäisyyden tunteita. Lehtiteksteissä yksinäisyyden syiden nähtiin olevan ikäihmisten huonossa yhteiskunnallisessa asemassa, omaisten välinpitämättömyydessä ja yleisissä ikääntymiseen kuuluvissa muutoksissa.

Iäkkäät ihmiset puhuivat ja kirjoittivat yksinäisyydestä, samoin kuin lehdissä yksinäisyyttä käsiteltiin monien muiden kielteisenä koettujen asioiden yhteydessä. Ikäihmiset nostivat esille arvottomuuden, turhuuden ja ulkopuolisuuden kokemukset. Myös turvattomuuden tunteet ja masentuneisuus kietoutuivat yksinäisyyteen. Lehdissä yksinäisyyttä tarkasteltiin usein toisen ihmisen näkökulmasta ja siitä kirjoitettiin dramaattiseen sävyyn. Yksinäisyyden kuvaukset olivat voimakkaita ja yhdistyivät ulkopuolisuuden ja erillisyyden kuvauksiin.

Yksinäisyyden kokeminen myönteisenä yhdistyi omavalintaisuuteen niin iäkkäiden ihmisten omassa puheessa kuin lehtiteksteissä. Ikäihmiset perustelivat yksinäisyyden myönteisyyttä monin tavoin, eikä myönteisyys näyttänyt olevan selviö. Lehdissä yksinäisyyden kokeminen myönteisenä näytti olevan mahdollista vain taiteellisten ja luovien ihmisten kohdalla.

Vaade yksinäisyyden lievittämisestä oli esillä erityisesti lehtiteksteissä. Vaade osoitettiin yhteiskunnalle, omaisille ja iäkkäille ihmisille itselleen. Ehdotetut keinot lievittää yksinäisyyttä paikantuvat sosiaalisen aktiivisuuden lisäämiseen. Sitä vastoin iäkkäät ihmiset itse korostivat yksinäisyyden lievittämisessä sellaisen tekemisen merkitystä, jota voi tehdä yksin.

Tutkimus osoitti, että yksinäisyys on hyvin yksityinen ja yksilöllinen kokemus. Yksinäisyys määrittyy kussakin asiayhteydessä ihmisen oman kokemuksen perusteella, eivätkä keinot sen lievittämiseksi voi olla vain yhdenlaisia. Yksinäisyyden kokemus ei kuitenkaan synny tyhjiössä. Siihen vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan yksinäisyydelle antamat merkitykset ja selitykset sekä yhteiskunnallinen tilanne ja ilmapiiri. Lehtikirjoitukset osaltaan muun median kanssa muokkaavat julkisuudessa esillä olevaa kuvaa yksinäisyydestä. Yksinäisyyteen liitetty vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus tarjoaa haasteen myös terveydenhuollon ja sosiaalialan toimijoille.