YTM Satu Vainisen (os. Leino) sosiaalityön alaan kuuluva väitöskirja

Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina. Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa (Social Workers as Professionals with Social Competence)

tarkastetaan 4.11.2011 klo 12 Porin yliopistokeskuksen salissa 240, Pohjoisranta 11, Pori.

Vastaväittäjänä on professori Anneli Pohjola (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Ilmari Rostila.

                                   ***

Satu Vaininen on suorittanut yhteiskuntatieteiden  maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa 1993. Hän on toiminut lehtorina Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuodesta 1996 lähtien.

Vainisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1664, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8590-9, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1127, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8591-6, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum,
http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Satu Vaininen, puh. 040 726 3890,
satu.vaininen@samk.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillista toimintaa 2000-luvun alussa, uudistuvassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden organisaatioita ja niihin liittyvää ammatillista toimintaa muotoillaan uudelleen. 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 72 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista (37 sosiaalityöntekijää, 14 terveydenhoitajaa, 7 lääkäriä, 9 psykologia, 5 työvoimaohjaajaa. Haastatteluaineisto  analysoitiin fenomenograafisella tutkimusotteella sisällönanalyysia soveltaen.

Tutkimuksen analyysin perusteella voi sanoa, että kuntien sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden toimintaroolit ovat selvästi moninaistuneet 2000-luvun ensimmäisinä vuosina. Lisäksi organisaatioihin, toimintaympäristöihin sekä toimintarooleihin liittyvä uudistuminen ja moninaistuminen tuottaa sosiaalityöntekijöille mahdollisuuden toimia aikaisempaa vahvemmin sosiaalisen ammattilaisina ja asiantuntijoina. Sosiaalisen ammattilaisuuteen liittyvä monimuotoistuminen näkyy osaltaan myös siinä, että sosiaalityöntekijät laajentavat ja supistavat sosiaaliseen osaamiseen kiinnittyviä toimintaroolejaan riippuen siitä, millaisissa toimintaympäristöissä, millaisissa työnajaollisissa yhteistyösuhteissa sekä kenen ammattiryhmän kanssa he toimivat. Toisaalta sosiaaliseen osaamiseen liityvät toimintaroolit liittyvät yhä useammin myös muiden ammattilaisten työhön. Näin ollen eri ammattilaiset näyttävät olevan tilanteessa, jossa sosiaalisesta osaamisesta myös kilpaillaan. Kilpailua syntyy todenäköisemmin terveydenhoitajien kanssa.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen perusteella voi sanoa, että moninaistuva ja uudistuva työ tuottaa yhä moniulotteisemman sosiaalityöntekijän ammatti-identiteetin. Sosiaalityöntekijät orientoituvat työhönsä vaihtelevasti perheneuvojan/asiakasneuvojan, hyvinvoinnin katalysaattorin, sosiaalisen resurssoijan, sosiaalisen kriisityön, erityisosaajan sekä kehittäjän identiteetin käsin.