FM Kaija Appelqvist-Schmidlechnerin sosiaalipsykiatrian alaan kuuluva väitöskirja

Time Out! Getting Life Back on Track. A psychosocial support programme targeted at young men exempted from compulsory military or civil service (Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen. Psykososiaalinen tukipalvelu varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle määrätyille miehille)

tarkastetaan 18.11.2011 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jukka Hintikka (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Matti Joukamaa.

                                                ***

Kaija Appelqvist-Schmidlechner on syntynyt Vetelissä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Salzburgin yliopistossa Itävallassa. Hän on toiminut tutkijana vuodesta 2000 lähtien ja vuodesta 2005 alkaen Stakesissa / Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Appelqvist-Schmidlechnerin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1653, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8556-5, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1114, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8557-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Kaija Appelqvist-Schmidlechner, puh. 040-584 0344, kaija.appelqvist@thl.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Vuosi-ikäluokasta noin neljäsosa nuorista miehistä ei suorita varusmies- tai siviilipalvelusta. Palveluksen määräaikaisissa tai pysyvissä vapautuksissa sekä palveluksen keskeytyksissä mielenterveydelliset syyt nousevat merkittävään asemaan. Palveluksen ulkopuolelle jääneiden miesten tuen tarve ei ole jäänyt viranomaisilta huomaamatta, mutta mikään taho ei ole aikaisemmin tuntunut olevan vastuussa näistä miehistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle määrättyjen nuorten miesten psykososiaalista hyvinvointia sekä tutkittiin tälle kohderyhmälle kehitetyn Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen tukipalvelun vaikuttavuutta. Vaikuttavuustutkimus toteutettiin satunnaistetulla koeasetelmalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä 356 palveluksen ulkopuolelle sekä 440 palvelukseen määrättyä helsinkiläistä ja vantaalaista nuorta miestä.

Ongelmien kasautuminen on yleistä varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolle määrätyille miehille

Tutkimus osoitti, että varusmies- tai siviilipalveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet erosivat taustoiltaan, elämäntavoiltaan ja -tilanteeltaan sekä psykososiaaliselta hyvinvoinniltaan merkittävästi palvelukseen määrätyistä miehistä. Palveluksen ulkopuolelle jääneet miehet olivat jo lapsuusajan elinolojen suhteen lähtökohtaisesti palvelukseen määrättyjä miehiä heikommassa asemassa. Aikuisikään päästyään heidän tielleen oli kasautunut palvelukseen määrättyjä enemmän erilaisia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia: päihteiden ongelmakäyttöä, taloudellisia ongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja psyykkistä oireilua. Kolmasosa palveluksen ulkopuolelle määrätyistä miehistä oli joskus elämänsä aikana vakavasti harkinnut itsemurhaa.

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen -tukipalvelu edistää nuorten miesten psykososiaalista hyvinvointia

Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen tukipalvelulla oli positiivinen vaikutus nuorten miesten elämään. Tukipalvelu tavoitti erityisesti psyykkisesti oireilevia nuoria miehiä, joille oli kasautunut erilaisia ongelmia. Miehiä, joille oli kasautunut eniten ongelmia ei kuitenkaan pystytty tavoittamaan ollenkaan.

Nuoret miehet tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea

Varusmies- ja siviilipalveluksen ulkopuolelle määrätyt miehet muodostavat tärkeän kohderyhmän psykososiaalisten ongelmien ja itsemurhien ehkäisyssä. Terveydenhuollon henkilöstön tulee olla tietoinen mielenterveysongelmien ja itsemurhakäyttäytymisen sosiaalisista riskitekijöistä. Nuorten ehkäisevässä työssä tulee kiinnittää erityistä huomiota toimiviin sosiaalisiin suhteisiin. Myös lapsuusajan riskitekijöiden - kuten vanhempien alkoholi- tai mielenterveysongelmien - varhainen tunnistaminen ja tuen tarjoaminen on tärkeää.

Ongelmien kasautuminen asettaa haasteen nuorille suunnattujen tukitoimien kehittämiselle. Ongelmien kasautuessa on nuorta pystyttävä tukemaan laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti, ei yhden tietyn oireen tai ongelmakäyttäytymisen kautta. Time Out! Aikalisä! Elämä raiteilleen tukipalvelu on hyvä esimerkki nuorille miehille kehitetystä kokonaisvaltaisesta interventiosta. Pienelläkin tuella ja avulla voi olla positiivinen vaikutus nuoren miehen elämään. Tutkimus toi esille tuen tarpeessa olevien nuorten miesten tavoittamiseen liittyvät haasteet. Kutsunnat tarjoavat ainutlaatuisen väylän tavoittaa nuoret miehet kokonaisena ikäluokkana. Tätä nuoren ja yhteiskunnan kohtaamista tulee käyttää hyväksi psykososiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä.
Time Out! Aikalisä Elämä raiteilleen  toimintamalli on tällä hetkellä käytössä noin 180 kunnassa kautta maan. Syksyn kutsunnoissa tukipalvelua on tarjottu yli 20 000 nuorelle miehelle.