YTM Jukka Mikkosen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Philosophy through Literature: The Cognitive Value of Philosophical Fiction
(Filosofiaa kirjallisuuden välityksellä: filosofisen fiktion kognitiivinen arvo)

tarkastetaan 11.11.2011 klo 10 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori John Gibson (Louisvillen yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

                                                ***

Jukka Mikkonen on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Joensuun yliopistossa.

Mikkosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1662, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8586-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1125, Tampereen yliopisto 2011. ISBN 978-951-44-8587-9, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite:
Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jukka Mikkonen, jukka.mikkonen@uta.fi, http://www.uta.fi/~jukka.mikkonen/

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimus kuuluu filosofiseen estetiikkaan, ja siinä tarkastellaan, kuinka filosofinen proosamuotoinen kaunokirjallisuus välittää merkittävää filosofista tietoa. Filosofinen tieto ymmärretään tutkimuksessa laajasti inhimillistä olemassaoloa, tietoa ja arvoja koskevaksi tiedoksi.

Filosofisessa estetiikassa kysymys kirjallisuuden tiedollisesta arvosta painottuu kysymyksiin fiktion luonteesta, kaunokirjallisuuden tarjoaman tiedon ja totuuden olemuksesta sekä kaunokirjallisuuden tulkitsemisen tavoista. Tutkimus, jonka teoriarungon muodostavat angloamerikkalaisten analyyttisten esteetikkojen kirjallisuusteoriat, jäsentyy näiden kolmen teeman mukaan.

Tutkimuksessa puolustetaan näkemystä, jonka mukaan filosofinen kaunokirjallisuus tarjoaa merkittävää tietoa, joka voidaan ymmärtää tiedon kanonisessa merkityksessä propositionaalisena eli sanallisesti ilmaistavana tietona. Tutkimuksessa esitetään, että kaunokirjallisuuden kontribuutio propositionaaliseen tietoon ei ole satunnaista ja toissijaista, vaan kaunokirjallisen teoksen niin kutsuttu tiedollinen sisältö on sanallista ja voidaan luokitella karkeasti ottaen kolmetasoisesti väittämän, vihjauksen ja hypoteesin käsitteiden avulla.

Tutkimuksessa puolustetaan myös todellisen tekijän tarkoituksia korostavaa lähestymistapaa ja samalla sovitetaan sitä pluralistiseen tulkintamalliin, jonka mukaan kaunokirjallisista teoksista voidaan esittää lukuisia erilaisia, yhtä perusteltuja tulkintoja.