FM Tapani Kauppisen kunnallispolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Ennakkoarvioinnin soveltamiseen vaikuttavat tekijät lautakuntapäätöksissä (Taking charge of the municipalities’ future: factors in municipal committee decisions that influence the application of ex ante assessment)

tarkastetaan 18.11.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1096, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Pirkko Vartiainen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Ari-Veikko Anttiroiko.

                                                ***

Tapani Kauppinen on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Nykyisin hän toimii projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.


Kauppisen väitöskirja ilmestyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tutkimus -sarjassa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki 2011. ISBN 978-952-245-520-8, ISSN 1798-0054. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011. ISBN 978-952-245-521-5, ISSN 1798-0062. Väitöskirja on ladattavissa myös sähköisenä osoitteessa http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/2eae7168-9953-4e68-96d6-43354e104c3c
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai www.thl.fi/julkaisut, puh. 020 610 7190

Lisätietoja: Tapani Kauppinen, puh. 020 610 7053, tapani.kauppinen@thl.fi, www.thl.fi/fi/iva

LEHDISTÖTIEDOTE

Kunnissa on vielä suuria vaikeuksia ottaa käyttöön päätösten vaikutuksia ennalta arvioiva työtapa


Tutkimuksen mukaan kunnissa on paljon haasteita, jotta uudenlainen toimintatapa voidaan ottaa täysimittaiseen käyttöön.

Tulosten mukaan ennakkoarvioimisen soveltuvuuteen vaikuttavat kunnan kulttuuriset, organisatoriset sekä ammatilliset tekijät. Kulttuurisina tekijöinä nousi esiin kuntien suhtautuminen siihen, voivatko ne vaikuttaa päätöksillään tulevaisuuteen, halutaanko hyväksyä nykyistä läpinäkyvämpi valmistelu ja moniarvoisuus, mitä erilaisten päätösvaihtoehtojen julkinen tarkastelu aiheuttaa.

Organisatorisesti kuntien rakenteet eivät välttämättä tue tämäntyyppistä monialaista ja vuorovaikutteista päätösten valmistelua. Tarvitaan voimakas poliittinen tuki ja muutosjohtajuutta, jotta olemassa olevat toimintakäytännöt muuttuisivat. Työntekijöiden näkemys omasta roolistaan hyvinvoinnin ja terveyden mahdollistajina ja yhteisen työn kohteesta voivat vielä estää sen, että ennakkoarviointi voidaan ottaa kunnissa systemaattiseen käyttöön.

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on ennakkoarviointia, jossa arvioidaan ennalta tietyn päätöksen vaikutuksia eri ihmisryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Samantyyppistä ennakkoarviointia on kunnissa tehty yhdyskuntasuunnittelussa maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristövaikutusten arviointilain puitteissa. Uuden terveydenhuoltolain mukaan hyvinvointi- ja terveysvaikutusten arviointi on pakollista kaikessa kuntien ja sairaanhoitopiirien päätöksenteossa. Samoin Suomen Kuntaliiton uusi suositus tukee kuntapäätösten vaikutusten ennakkoarviointia.

Väitöskirjassa selvitetään sitä, mitkä tekijät vaikuttavat ennakkoarvioinnin soveltuvuuteen kunnallisessa päätöksenteossa ja erityisesti lautakuntapäätöksissä. Tutkimuksessa on kehitetty malli, jonka avulla kunnan työntekijät ja päättäjät voivat arvioida ennalta tehtävien päätösten vaikutuksia eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen. Mallia on testattu yhdessätoista kunnassa ja kuntayhtymän sivistys-, sosiaali-, terveys- tai ympäristötoimien päätösten valmistelussa.