YTM Alina Curticapeanin kansainvälisen politiikan alaan kuuluva väitöskirja

Liminality matters: Balkanism and its edges in Bulgarian political cartoons 2004-2009 (Välitilassa: Balkanismin rajat bulgarialaisissa poliittisissa pilapiirroksissa vuosina 2004-2009)

tarkastetaan 18.11.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1100, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on VTT, yliopistonlehtori Riikka Kuusisto (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii dosentti Tarja Väyrynen.

                                                ***

Alina Curticapean on syntynyt Clujissa Romaniassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Curticapean väitöskirja ilmestyy sarjassa TAPRI Studies in Peace and Conflict Research No. 99, Tampereen yliopisto, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8598-5, ISSN 1798-1409.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Alina Curticapean, puh. 050 523 7439, alina.curticapean@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksessa tarkastellaan, miten Bulgaria, jonka ajatellaan usein olevan Euroopan periferinen yhteiskunta, näkee itsensä suhteessa keskustaan eli Euroopan unioniin. Tyypillinen tapa tutkia tämän tapaisia keskustan ja reuna-alueiden valtasuhteita olisi tutkia, miten länsi rakentaa Balkan-kuvaansa. Tämä väitöskirjatutkimus kääntää asetelman päälaelleen ja nojaa Edward Saidin ajatukseen kontrapunktisesta lukemisen tavasta, joka sallii kysyä, miten periferia näkee itsensä suhteessa keskustaan. Poliittiset pilapiirrokset nähdään työssä laajojen yhteiskunnallisten ilmiöiden ja valtasuhteiden ilmentyminä, joiden kautta edellä esitetyn tutkimuskysymyksen tutkiminen on mahdollista.

Tutkimuksen analyyttisenä kategoriana käytetään balkanismin käsitettä. Balkanismin ajatus perustuu sellaisille vastakkainasetteluille kuten rationaalinen/irrationaalinen, hallittu/hallitsematon, kehittynyt/kehittymätön ja sivistynyt/sivistymätön. Parin ensimmäinen puolisko viittaa ajattelutavan mukaan Eurooppaan ja jälkimmäinen viittaa Balkaniin.

Bulgarialaisten poliittisten pilapiirrosten analyysi osoittaa, että balkanismin ajatus esiintyy kyllä analysoidussa aineistossa, mutta myös vaihtoehtoisia tapoja nähdä periferian ja keskustan suhde on olemassa. Osa pilapiirroksista ei nojaa balkanismin kahtiajakoihin ollenkaan ja osa haastaa ne avoimesti. Työn yhteenvetona voidaan todeta, että nojaamalla ironiseen esitystapaan analysoidut poliittiset pilapiirrokset haastavat kuitenkin aina jollain tavoin balkanismiin nojaavan näkemyksen keskustan ja periferian valtasuhteista. Vaikka osa pilapiirroksista ensisilmäyksellä näyttäisikin uusintavan balkanismille tyypillisiä kahtiajakoja, nousevat ne ironiansa avulla vastustamaan tätä usein tiedotusvälineissä, tutkimuskirjallisuudessa, poliittisissa analyyseissä ja populaarikulttuurissa esiintyvää yksinkertaistettua ajatusmallia.