TtM Raija Pyykön terveystieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Hengellisen ja maallisen rajalla - kamppailu seurakuntien diakoniatyöntekijöiden sosiaalisesta ja kulttuurisesta toimialueesta (On the boundary of spiritual and secular – a battle over the social and cultural jurisdiction of the parish diaconal workers)

tarkastetaan 3.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Heikki Hiilamo (Itä-Suomen yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani Lehto.

                                                ***

Raija Pyykkö on suorittanut terveystieteiden maisterin tutkinnon Oulun yliopistossa.

Pyykön väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1670, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8605-0, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1134, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8606-7, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin seurakuntien diakoniatyöntekijöiden toimialuetta kirkon päätöksentekojärjestelmän tasolla ammattien järjestelmän näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena olivat ammattikuntien väliset rajakamppailut ja -neuvottelut, joiden kautta seurakuntien diakoniatyöntekijöiden toimialuetta määritellään.

Tutkimus osoitti sen, kuinka kirkko toimintaympäristönä on vaikuttanut seurakuntien diakoniatyöntekijöiden sosiaalisen ja kulttuurisen toimialueen määrittämiseen. Seurakuntadiakonian muotoutumiseen on vaikuttanut evankelisluterilaisen kirkon rooli hyvinvointipalveluiden tuottamisessa eri aikoina. Kirkko on mahdollistanut ammatillisen seurakuntadiakonian säilymisen erilaisissa murrosvaiheissa, vaikka diakoniatyöntekijät ovat menettäneet toimialueitaan kuntien laajentaessa toimialuettaan hyvinvointivaltion rakentamisen kautena. Kirkko instituutiona on myös rajannut seurakuntien diakoniayöntekijöiden toimintaa kirkossa rajoittamalla heidän päätöksenteko-oikeuksiaan. Alisteinen asema kytkeytyi paitsi osaksi kamppailua miesten ja naisten välisestä työnjaosta myös kulttuuriseen ymmärrykseen kirkollisten tehtävien luonteesta. Ammatillisen seurakuntadiakonian hengellisen luonteen vahvistamisella on pyritty parantamaan seurakuntien diakoniatyöntekijöiden asemaa kirkossa.

Ammattien järjestelmän tasolla seurakuntien diakoniatyöntekijöiden toimialueen rajoista on neuvoteltu ja kamppailtu ennen kaikkea julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien ja papin ammatin kanssa. Diakoniatyöntekijöiden toimialuetta on kaavailtu laajennettavan jumalanpalvelukseen ja kirkollisiin toimituksiin liittyviin tehtäviin, jotka perinteisesti ovat kuuluneet papeille. Kyseessä voi tulkita olevan diakoniatyöntekijöiden työn kulttuurinen muutosprosessi, jossa palvelua korostavan toimintakulttuurin sijaan työn perusteluja etsitään aikaisempaa vahvemmin kirkon oppirakennelmasta.