YTM Tuija Koivusen naistutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Gender in Call Centre Work (Sukupuoli yhteyskeskustyössä)

tarkastetaan 10.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Janne Tienari (Aalto-yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Korvajärvi.

                                                ***

Tuija Koivunen on syntynyt Ylöjärvellä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Koivusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1680, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8633-3, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1144, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8634-0, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tuija Koivunen, puh.  03-3551 8891, 040-581 4592, tuija.koivunen@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Yhteyskeskukset ovat yrityksiä, joihin muut yritykset ja organisaatiot ulkoistavat erilaisia puhelimitse tehtäviä palvelu- ja markkinointitehtäviä. Tällaiset yhteyskeskusten tarjoamat puhelinpalvelut ovat laajeneva liiketoiminnan ala. Yhteyskeskuksissa tehtävä työ on pääosin näkymätöntä kuluttaja-asiakkaille, sillä usein he olettavat olevansa yhteydessä suoraan toimeksiannon ulkoistaneeseen yritykseen. Työpaikkoina yhteyskeskukset ovat naisenemmistöisiä, sillä puhelimitse tehtävää asiakaspalvelu- ja markkinointityötä pidetään yleisesti naisten työnä, vaikka tällaisissa työtehtävissä toimii myös miehiä.

Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia työpaikkoja yhteyskeskukset ovat sukupuolen näkökulmasta. Lisäksi analysoidaan erilaisia sukupuoleen liittyviä käytäntöjä ja tapoja, joilla sukupuoli on läsnä työntekijöiden keskinäisissä suhteissa, johdon keskinäisissä suhteissa, työntekijöiden ja johdon välisissä suhteissa, sekä työntekijän ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa puhelimitse tehtävässä asiakaspalvelutyössä. Näihin kysymyksiin paneudutaan kolmessa keskenään erilaisessa yhteyskeskuksessa tuotetun empiirisen aineiston avulla.

Tutkimuksessa osoitetaan, että miehet toivotetaan tervetulleiksi yhteyskeskuksiin alan naisenemmistöisyydestä huolimatta. Samalla miestyöntekijöiden vähäinen määrä otetaan itsestäänselvyytenä. Sukupuolta hyödynnetään yhteyskeskusten asiakaspalvelutyössä asiana, joka järjestää liiketoimintaa. Sukupuolistuneet vuorovaikutuksen tyylit kuvaavat niitä tapoja, joilla sukupuolta harjoitetaan työntekijöiden ja asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Nämä vuorovaikutustyylit voivat olla keskenään ristiriitaisia, niin kuin sukupuoleen liitetyt selitykset ja oletukset työpaikoilla usein ovat.