HL Heikki Erosen hallintotieteen (turvallisuushallinto) alaan kuuluva väitöskirja

Voimaannuttava johtaminen työtyytyväisyyden ja työkyvyn edistäjänä poliisilaitoksissa (Empowering leadership as a contributor to job satisfaction and working capacity in police departments)

tarkastetaan 9.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Leena Paasivaara (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii yliassistentti, YTT Sirpa Virta.

                                                ***

Heikki Eronen on suorittanut hallintotieteiden lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut apulaispoliisipäällikkönä Pirkanmaan poliisilaitoksella vuodesta 2009 lähtien.

Erosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1667, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8599-2, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1131, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8600-5, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Heikki Eronen, puh. 040-544 5731

LEHDISTÖTIEDOTE

Voimaannuttava johtaminen työtyytyväisyyden ja työkyvyn edistäjänä poliisilaitoksissa


Poliisiorganisaatioissa viime vuosina tapahtunut kehitys edellyttää kriittistä tarkastelua johtamis- ja esimiestyöhön. Voimakkaassa murroksessa oleva poliisihallinto tarvitsee uusia johtamisjärjestelmiä ja niiden yhdistämistä jo olemassa oleviin järjestelmiin, sillä organisaation muutospaineet kohdistuvat erityisesti henkilöstöön ja heidän jaksamiseensa mm. eläkeiän nostamisen ja supistuvien resurssien kautta.

Tämä väitöstutkimus tarkastelee voimaanuttavan johtamistavan vaikutusta työtyytyväisyyden ja työkyvyn edistämiseen poliisilaitoksissa. Aineistona käytetään valtakunnallisesti poliisilaitoksissa toteutettuja henkilöstöbarometreja. Tutkimuksessa arvioidaan voimaannuttavan johtamisen käyttöä poliisilaitoksissa ja millaisia vaikutuksia sillä on eri kokoluokan poliisilaitoksissa.

Tulokset osoittavat selkeästi, että johtamis- ja esimiestyössä käytettävät voimaannuttamiseen liittyvät toiminnot edistävät merkittävästi työhyvinvointia. Niin pienissä, keskisuurissa kuin suurissakin poliisilaitoksissa lähiesimiesten ja päälliköiden toiminnan tulee olla linjakasta, esimiesten tulee olla kiinnostuneita alaistensa ammatillisesta kehittämisestä ja lisäksi esimiesten tulee olla innostavia, kannustavia, rohkaisevia ja oma-aloitteisuuteen kannustavia. Voimaannuttavalle johtamistavalle ominaista on hallitun vapauden jakaminen työyhteisössä: johtajan ja lähiesimiehen tulee tietoisesti kiinnittää erityistä huomiota työyhteisön työoloihin ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen sekä huomioida yksilön omien kykyjen ohjautuminen haastavien tehtävien kautta organisaation tarpeiden mukaisesti.

Tutkimuksessa ja sen tuloksissa on kiistatta osoitettu, että voimaannuttvasta johtamistavasta on merkittävästi hyötyä työyhteisön työkyvyn ja työtyytyväisyyden parantamisessa. Voimaannuttava johtamismalli antaa lyhyellä tähtäimellä erinomaisen keinon työssä viihtymisen ja työtyytyväisyyden parantamiseen. Pitkällä tähtäimellä tämä johtamismalli antaa paremmin voivan ja jaksavan henkilöstön.