HM Tuula Jäppisen kunnallispolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Kunta ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta (Municipalities and user-driven innovation)

tarkastetaan 16.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Linnan luentosalissa K 103, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Petri Virtanen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arto Haveri.

                                                ***

Tuula Jäppinen on syntynyt Varkaudessa ja hän on suorittanut hallintotieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut palveluinnovaatioiden asiantuntijana Suomen Kuntaliitossa vuodesta 2008 lähtien.

Jäppisen väitöskirja ilmestyy Kuntaliiton Acta sarjassa numero 230, Suomen Kuntaliitto 2011, Helsinki. ISBN 978-952-213-784-5, ISSN 1237-8569. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1154, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8659-3, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Suomen Kuntaliiton julkaisumyynti, www.kunnat.net/kirjakauppa, puh. (09) 771 2199

Lisätietoja: Tuula Jäppinen, puh. 050-520 0385, tuula.jappinen@kuntaliitto.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta uudistaa kuntien palveluja

Palvelujen käyttäjät osallistava innovaatiotoiminta antaa uusia mahdollisuuksia kuntapalvelujen ja demokratian kehittämiseen. Tämä käy ilmi Tuula Jäppisen väitöskirjasta, jossa tarkastellaan kunnan ja kuntalaisen vuorovaikutusta palvelujen uudistamisessa.

Uuden käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan mahdollisuudet tulevat tutkimuksessa konkreettisesti esiin kolmen Itä-Uudellamaalla, Mikkelissä ja Helsingissä toteutetun esimerkin avulla. Taloustieteen oppien mukaisesti kuntien kannalta optimi palvelujen järjestämistapa on sellainen, jossa palvelut tuotetaan taloudellisesti, palvelut ovat kuntalaisten saatavilla ja kuntalainen on niihin tyytyväinen. Käyttäjälähtöisten kehittämismenetelmien avulla voidaan lisätä kuntalaisten tyytyväisyyttä tunnistamalla heidän piileviä tarpeitaan ja tuottamalla palveluita heidän kannaltaan sujuvina palvelupolkuina.  Palveluhenkilöstön näkökulmasta käyttäjälähtöisyys jakaa palvelujen suunnitteluvastuuta ja lisää työtyytyväisyyttä. Käyttäjälähtöiset palvelut voivat johtaa myös vähäisten palvelu- ja tuoteparannusten sijasta kunnan koko palvelutuotannon radikaaleihin muutoksiin.

Kuntalaisten osallistuminen palvelutuotannon suunnitteluun voi palauttaa kuntalaisten luottamuksen poliittiseen ja hallinnolliseen toimintaan. Kun kunta on aktiivisessa vuorovaikutuksessa palvelutuotantonsa uudistamiseksi palvelujen käyttäjien, yritysten ja järjestöjen kanssa, innovaatiotkin demokratisoituvat ja palvelut tuotetaan jatkossa yhteistyössä näiden eri tahojen kanssa. Laajimmillaan käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta voi tarjota myös uusia ratkaisuja yhteiskunnan ilkeisiin sosiaalisiin ongelmiin kuten nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.