FM Anne Puustellin tilastotieteen alaan kuuluva väitöskirja

Bayesian Methods in Insurance Companies´ Risk Management (Bayesiläisiä menetelmiä vakuutusyhtiöiden riskienhallinnassa)

tarkastetaan 10.12.2011 klo 12 Tampereen yliopiston Pinni B-rakennuksen luentosalissa 1097, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Seppo Pynnönen (Vaasan yliopisto). Kustoksena toimii yliassistentti, FT Arto Luoma.

                                                ***

Anne Puustelli on asunut lapsuutensa ja nuoruutensa Elimäellä ja hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut vuodesta 2010 lähtien riskianalyytikkona OP-Pohjolassa.

Puustellin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1681, Tampere University Press, Tampere 2011. ISBN 978-951-44-8635-7, ISSN 1455-1616. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1145, Tampere University Press 2011. ISBN 978-951-44-8636-4, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anne Puustelli, puh. 050 328 3325, anne.puustelli@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa on kehitetty matemaattisia malleja vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan tarpeisiin. Mallien kehityksessä on käytetty bayesiläistä tilastotiedettä, sillä se mahdollistaa monimutkaisten mallien systemaattisen käsittelyn. Tutkimuksen kolme pääaihetta on takausvakuutuksen hinnoittelu ja siihen liittyvän riskipääoman määrittäminen, arvopaperisidonnaisen henkivakuutuksen hinnoittelu ja suojaus sekä henki- ja eläkevakuuttamisessa keskeisen kuolevuuden mallintaminen.

Tutkimuksen motivaationa on EU:n uusi vakuutusalan vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan kehikko Solvenssi II, joka perustuu riskien yksityiskohtaiseen mallintamiseen. Kun uudistuvaa valvontakehikkoa aletaan soveltaa, vakuutusyhtiöiden pitää varata pääomia vakuutusriskin lisäksi myös esimerkiksi markkina- ja vastapuoliriskin varalle. Tutkimuksessa käsitellään näitä kahta riskilajia sekä kuolevuusriskiä.

Uudistuva valvontakehikko sekä koko finanssialan moniulotteisemmaksi muuttuminen johtavat väistämättä vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan kehittämiseen. Siten myös vakuutusyhtiöissä käytettäviä malleja pitää kehittää monitahoisempaan suuntaan, jotta yhtiöiden riskien todellista suuruutta voidaan arvioida realistisesti.

Tutkimuksen päämääränä on luoda työkaluja vakuutusyhtiöiden tuotekehityksen ja riskien yksityiskohtaisen mallintamisen tarpeisiin. Solvenssi II pakottaa vakuutusyhtiöt kehittämään tuotevalikoimaansa pääomavaateiden muuttuessa. Lisäksi vakuutusyhtiöitä kannustetaan ottamaan käyttöönsä niin kutsutut sisäiset mallit, joiden avulla yhtiöt voivat mitata ja hallita riskejään.

Tutkimuksessa arvioidaan bayesiläisen lähestymistavan avulla malliin ja mallin parametreihin liittyvää epävarmuutta määrällisesti. Tulosten perusteella liian yksinkertaiset mallit voivat altistaa vakuutusyhtiöt suurille tappioille. Keskeisin tilastollisten menetelmien alaan kuuluva tulos on uusi kuolevuusmalli. Kehitetty malli toteuttaa onnistuneesti keskeiset hyvältä kuolevuusmallilta vaadittavat ominaisuudet.