YTM Hanna Ylöstalon naistutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja

Tasa-arvotyön tasa-arvot (Equalities in gender equality development work)

tarkastetaan 13.1.2012 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Johanna Kantola (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Päivi Korvajärvi.

                                                ***

Hanna Ylöstalo on syntynyt Rovaniemellä ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskusessa vuodesta 2003 lähtien.

Ylöstalon väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2012. ISBN 978-951-44-8655-5. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1152, Tampere University Press 2012. ISBN 978-951-44-8656-2, ISSN 1456-954X.
http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tiedekirjakauppa TAJU, PL 617, 33014 Tampereen yliopisto, puh. 040 190 9800, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Hanna Ylöstalo, puh. 041 528 8698, hanna.ylostalo@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE


Hanna Ylöstalon väitöskirjatutkimus ”Tasa-arvotyön tasa-arvot” tarkastelee sukupuolten tasa-arvon sekä sukupuolen määrittelyä työpaikkojen tasa-arvon kehittämistyössä. Tasa-arvolainsäädäntö velvoittaa työpaikat edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Mutta millaista tasa-arvoa työpaikoilla edistetään? Työpaikoilla tasa-arvo määritellään monin, keskenään ristiriitaisin tavoin. Osa näistä tavoista pikemminkin pitää yllä sukupuolten eriarvoisuutta kuin purkaa sitä. Esimerkiksi tasa-arvon määrittely naisten oikeutena, jopa velvollisuutena tehdä samoja asioita kuin miehet tekee miehisistä toimintatavoista normin, joka naisten tulee saavuttaa. Tasa-arvo voi myös olla ulossulkeva käsite, jos sen kautta voidaan ymmärtää vain naisten ja miesten välinen eriarvoisuus. Silloin esimerkiksi etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaa eriarvoisuutta ei voida lähestyä tasa-arvokysymyksenä.

”Tasa-arvotyön tasa-arvot” on analyysi tasa-arvon ymmärtämisen tavoista työpaikkojen tasa-arvotyössä. Tutkimus kohdistuu kahden työpaikan tasa-arvotyön prosessiin ja siinä tasa-arvolle annettuihin merkityksiin. Tutkimuksessa pohditaan, millaista tasa-arvoa työpaikoilla edistetään, millä tavoin sitä on sallittua edistää, mitkä erot otetaan tasa-arvon edistämistyöhön mukaan ja mitkä suljetaan sen ulkopuolelle. Työpaikkojen tulkinnat tasa-arvosta suhteutetaan ajankohtaiseen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun ja feministisessä teoriassa käytyyn keskusteluun tasa-arvosta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei tasa-arvosta ole olemassa yhtä oikeaa tulkintaa. Kaikki tulkinnat sisältävät tärkeitä oivalluksia, mutta myös kehittämistyön vastustamisen mahdollisuuksia. Mikään tulkinta tasa-arvosta ei ole yksinään riittävä.

Sen sijaan että juututtaisiin vastakkainasetteluihin, ”Tasa-arvotyön tasa-arvot” ehdottaa tasa-arvojen moniäänisyyden hyväksymistä ja ottamista tasa-arvon kehittämistyön lähtökohdaksi. Pohdinta siitä, mitä erilaisilla tulkinnoilla tasa-arvosta saadaan aikaan ja mitä suljetaan ulkopuolelle voi olla työpaikkojen tasa-arvotyön mahdollisuus ja eteenpäin vievä voima.

Tasa-arvon käsitteestä käydyt keskustelut voivat myös tehdä tilaa sukupuolen ja tasa-arvon uudelleenmäärittelyille ja vaikuttaa siihen, millaista tasa-arvoa yhteiskunnassamme edistetään.